• Метою даної навчальної дисципліни є формування у майбутніх фахівців знань щодо стану і проблем охорони праці в галузі, складових і функціонування системи управління охороною праці та шляхів, методів і засобів забезпечення умов виробничого середовища і безпеки праці в галузі згідно з чинними законодавчими та іншими нормативно-правовими актами; здобуття студентами знань з охорони праці та застосування їх на рівні організації, підприємства різних галузей народного господарства; розвиток у майбутніх спеціалістів навичок розв’язання завдань і ситуацій щодо безпеки праці; формування в майбутніх фахівців потрібного рівня знань і вмінь з організаційних, правових і технічних питань охорони праці, основ виробничої санітарії, техніки безпеки та пожежної безпеки.

  Студент повинен знати основні поняття, означення, властивості об’єктів, які вивчає дана дисципліна, вільно оперувати основними поняттями.

  Студент повинен вміти визначати вимоги норм, вимірювати і розраховувати фактичні величини виробничих небезпек і шкідливостей, шляхи зниження їх від’ємного впливу на працюючих; організувати розслідування нещасного випадку на виробництві; визначати коефіцієнти частоти і тяжкості травматизму, напрями робіт та заходи щодо профілактики виробничого травматизму; проводити атестацію робочих місць відповідно до встановленої методики, визначати оптимальні рішення по поліпшенню умов праці; оцінити безпечність технологічного обладнання та виробничих процесів за окремими чинниками; оцінювати виробничі чинники забруднення навколишнього середовища, визначати необхідні заходи по її захисту.

   

  Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки: спеціаліст, магістр.

  Шифр та назва напряму, спеціальності:  прикладна математика,

  соціальна інформатика,

  статистика.

  Кількість кредитів:

  Загальна кількість годин: 27, аудиторних – 17, самостійна робота – 10.

  Обов’язкова дисципліна.

  Читається в 9 семестрі.

  Вид підсумкового контролю: екзамен.
 • Метою даної навчальної дисципліни є формування у майбутніх фахівців знань щодо стану і проблем охорони праці в галузі, складових і функціонування системи управління охороною праці та шляхів, методів і засобів забезпечення умов виробничого середовища і безпеки праці в галузі згідно з чинними законодавчими та іншими нормативно-правовими актами; здобуття студентами знань з охорони праці та застосування їх на рівні організації, підприємства різних галузей народного господарства; розвиток у майбутніх спеціалістів навичок розв’язання завдань і ситуацій щодо безпеки праці; формування в майбутніх фахівців потрібного рівня знань і вмінь з організаційних, правових і технічних питань охорони праці, основ виробничої санітарії, техніки безпеки та пожежної безпеки.

  Студент повинен знати основні поняття, означення, властивості об’єктів, які вивчає дана дисципліна, вільно оперувати основними поняттями.

  Студент повинен вміти визначати вимоги норм, вимірювати і розраховувати фактичні величини виробничих небезпек і шкідливостей, шляхи зниження їх від’ємного впливу на працюючих; організувати розслідування нещасного випадку на виробництві; визначати коефіцієнти частоти і тяжкості травматизму, напрями робіт та заходи щодо профілактики виробничого травматизму; проводити атестацію робочих місць відповідно до встановленої методики, визначати оптимальні рішення по поліпшенню умов праці; оцінити безпечність технологічного обладнання та виробничих процесів за окремими чинниками; оцінювати виробничі чинники забруднення навколишнього середовища, визначати необхідні заходи по її захисту.

   

  Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки: спеціаліст.

  Шифр та назва напряму, спеціальності:  прикладна математика,

  соціальна інформатика,

  статистика.

  Кількість кредитів: 3

  Загальна кількість годин: 36, аудиторних – 18, самостійна робота – 18.

  Обов’язкова дисципліна.

  Читається в 9 семестрі.

  Вид підсумкового контролю: екзамен.
 • Мета курсу скласти цілісне уявлення про математику, її сучасний стан, виникнення і шляхи розвитку, її місце в системі наукових знань людства.

  Студент повинен знати як виникли поняття, ідеї, математичні методи, як історично склалися окремі математичні теорії; характер і особливості розвитку математики в окремих народів в певні історичні періоди, а також вміст, внесений в розвиток математики великими вченими минулого, і, в першу чергу, вітчизняними вченими.

  Студент повинен вміти аналізувати об’єктивні закони розвитку математики, розвивати багатогранні зв’язки математики, особливо зв'язок математики з практичними потребами і діяльністю людей, з розвитком інших наук; виявляти вплив економічної і соціальної структури суспільства на вміст та характер розвитку математики, роль цілого народу, особливості вчених та колективів учених (математичних шкіл).

   

  Дисципліна читається протягом 9-го семестру на п’ятому курсі. Всього годин – 54; лекційних – 34год; самостійна робота студента – 20 год.

   

 • Сьогодні людство дедалі більше використовує сучасні інформаційно-комунікаційні технології. У зв’язку з цим нині розвиток особистості, як ніколи раніше, стає показником виміру прогресу будь-якої країни. У свою чергу цей розвиток індивідуальності стає головним важелем подальшого поступу будь-якої країни.

  Зрозуміло, що вирішальним для перебудови суспільства є реформування вищої школи, формування нової генерації фахівців, нової української еліти.

  У складному комплексі першочергових проблем вищої школи в контексті інформаційного суспільства одним із ключових завдань є підготовка висококваліфікованого фахівця до його професійної діяльності в умовах розвитку сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Одним з важливих показників його професіоналізму є уміння та навички використання знань в галузі інформатики та інформаційних технологій. Таким чином, на сучасному етапі найважливішим завданням вищої освіти є підготовка майбутніх фахівців до успішного застосування ІКТ у їх професійній діяльності.