• Метою даної навчальної дисципліни є формування у майбутніх фахівців знань щодо стану і проблем охорони праці в галузі, складових і функціонування системи управління охороною праці та шляхів, методів і засобів забезпечення умов виробничого середовища і безпеки праці в галузі згідно з чинними законодавчими та іншими нормативно-правовими актами; здобуття студентами знань з охорони праці та застосування їх на рівні організації, підприємства різних галузей народного господарства; розвиток у майбутніх спеціалістів навичок розв’язання завдань і ситуацій щодо безпеки праці; формування в майбутніх фахівців потрібного рівня знань і вмінь з організаційних, правових і технічних питань охорони праці, основ виробничої санітарії, техніки безпеки та пожежної безпеки.

  Студент повинен знати основні поняття, означення, властивості об’єктів, які вивчає дана дисципліна, вільно оперувати основними поняттями.

  Студент повинен вміти визначати вимоги норм, вимірювати і розраховувати фактичні величини виробничих небезпек і шкідливостей, шляхи зниження їх від’ємного впливу на працюючих; організувати розслідування нещасного випадку на виробництві; визначати коефіцієнти частоти і тяжкості травматизму, напрями робіт та заходи щодо профілактики виробничого травматизму; проводити атестацію робочих місць відповідно до встановленої методики, визначати оптимальні рішення по поліпшенню умов праці; оцінити безпечність технологічного обладнання та виробничих процесів за окремими чинниками; оцінювати виробничі чинники забруднення навколишнього середовища, визначати необхідні заходи по її захисту.

   

  Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки: спеціаліст, магістр.

  Шифр та назва напряму, спеціальності: математика, статистика.

  Кількість кредитів: 3

  Загальна кількість годин: 36, аудиторних – 18, самостійна робота – 18.

  Обов’язкова дисципліна.

  Читається в 10 семестрі.

  Вид підсумкового контролю: екзамен.