• 1.1. Мета викладання дисципліни полягає у забезпеченні ґрунтовного засвоєння теоретичних і практичних розділів курсу алгебри і геометрії, сприяти формуванню навичок у застосуванні методів алгебри та геометрії, зокрема, лінійної алгебри, векторної алгебри, аналітичної геометрії тощо. Для досягнення мети передбачається вивчення таких основних розділів:

  Визначники. Матриці. Системи лінійних рівнянь. Векторна алгебра. Елементи аналітичної геометрії. Комплексні числа. Многочлени. Векторні простори. Структура лінійного відображення. Оператори. Лінійні та квадратичні форми. Унітарні та евклідові простори.

  1.2. Завдання вивчення дисципліни: навчити студентів вільно оперувати основними поняттями та твердженнями з лінійної алгебри та аналітичної геометрії, розв’язувати практичні завдання з використанням отриманих знань.

  1.3. Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни: у результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати основні поняття та твердження з програмного матеріалу даного курсу; вміти використовувати вивчений матеріал при розв’язуванні конкретних задач, застосовувати теоретичні знання на практиці. Знання, які студент повинен одержати в результаті вивчення курсу алгебра і геометрія, відіграватимуть важливу роль у процесі його навчання в університеті; вони є основою для вивчення загальнотеоретичних і спеціальних дисциплін.
 • Математичний аналіз (1 семестр - інформатика)
 • ...програміст зобов’язаний володіти здібністю пер­шокласного математика до абстракції та логічного мис­лення у сукупності з едісонівським талантом споруджу­вати все що завгодно з нуля і одиниці, він повинен поєднувати в собі акуратність банківського клерка з про­никливістю розвідника, фантазією автора детективних романів з тверезою практичністю бізнесмена, а, крім того, мати смак до колективної праці...”

  Академік А.П.Єршов

  Поняття "алгоритмізація" та "програмування" тісно пов'язані між собою. Розв'язуючи будь-яку алгоритмічну задачу спочатку розробляється алгоритм цієї задачі, тобтобудується інформаційна таматематична моделі, а вже після цього розроблений алгоритм представляється обраною мовою програмування.

  Отже, можна вважати, що побудова алгоритму є первинним кроком на шляху комп'ютерного розв'язання задачі, а реалізація його мовою програмування - вторинним кроком.

  Метою даного курса є ознайомлення студентів з базовими алгоритмічними структурами, типами алгоритмів, найпростішими структурами даних, методами побудови алгоритмів, представлення розроблених алгоритмів мовою програмування С, вироблення навичок написання оптимальних програм щодо їх часової ефективноті, аналізу коректності кодів програм щодо ефективного використання можливостей мови програмування С та тестування розроблених алгоритмів.