• Мета навчальної дисципліни

  - вивчити диференціальне числення функцій однієї змінної;

  - вивчити основні методи обчислення невизначених інтегралів;

  - сформулювати основи знань з інтегрального числення функцій однієї змінної;

  - дати основні поняття функцій двох змінних.
  Завданням навчальної дисципліни є

  - навчити основних методів диференціального числення;

  - засвоєння студентами основних методів обчислення невизначених інтегралів;

  - вироблення вмінь та навичок знаходження визначених інтегралів та основних методів застосування інтеграла до задач природознавства;

  - формування у студентів алгоритмів обчислення частинних похідних функцій двох змінних та досліджень на екстремум.
 • Математичний аналіз (2 семестр - інформатика)
 • Мета викладання дисципліни полягає у забезпеченні ґрунтовного засвоєння теоретичних і практичних розділів курсу алгебри і геометрії, сприяти формуванню навичок у застосуванні методів алгебри та геометрії, зокрема, лінійної алгебри, векторної алгебри, аналітичної геометрії тощо. Для досягнення мети передбачається вивчення таких основних розділів:

  Визначники. Матриці. Системи лінійних рівнянь. Векторна алгебра. Елементи аналітичної геометрії. Комплексні числа. Мно­го­чле­ни. Векторні простори. Структура лінійного відображення. Оператори. Лі­нійні та квадратичні форми. Унітарні та евклідові прос­то­ри.

  Завдання вивчення дисципліни: навчити студентів вільно оперувати ос­нов­ни­ми поняттями та твер­д­женнями з лінійної алгебри та аналітичної геометрії, розв'язувати прак­тич­ні зав­дан­ня з використанням отриманих знань.

  Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дис­цип­ліни:у результаті вивчення дисципліни студенти повиннізнатиосновні по­­няття та твердження з програмного матеріалу даного курсу; вміти ви­ко­рис­то­вувати вивчений матеріал при розв’язуванні конкретних задач, за­сто­со­вувати теоретичні знання на практиці. Знання, які студент повинен одержати в результаті вивчення курсу алгебра і геометрія, відіграватимуть важливу роль у процесі його навчання в університеті; вони є основою для вивчення загальнотеоретичних і спеціальних дисциплін.