• Математичний аналіз (3 семестр - прикладна математика)

  Мета курсу: дати студентам основи знань  з теорії функціональних рядів та послідовностей, в тому числі степеневих рядів та рядів Фур’є; вивчити основні властивості власних та невласних інтегралів, залежних від параметра; сформувати в студентів основні поняття і теоретичні засади інтегрального числення функцій багатьох змінних (криволінійні інтеграли, кратні та поверхневі інтеграли).

  Студент повинен знати: означення основних понять даного курсу (поточково та рівномірно збіжні функціональні послідовності і ряди, степеневі ряди, ряди Фур’є, рівномірно збіжні невласні інтеграли, залежні від параметра, Ейлерові інтеграли, криволінійні, подвійні, поверхневі та потрійні інтеграли), формулювання теорем, основні формули  і правила, які використовуються при дослідженні властивостей сум функціональних рядів, інтегралів, залежних від параметра і обчисленні криволінійних, поверхневих, подвійних і потрійних інтегралів.

  Студент повинен вміти: доводити основні факти з теорії функціональних рядів, інтегралів, залежних ваід параметра, криволінійних та подвійних інтегралів, досліджувати на рівномірну збіжність функціональні ряди та невласні інтеграли, залежні від параметра, розкладати функції в ряд Фур’є, зводити обчислення інтегралів до Ейлерових інтегралів; знаходити криволінійні, подвійні і потрійні інтеграли і застосовувати їх до розв’язування прикладних задач.

 • Диференціальні рівняння є природнім продовженням математичних дисциплін першого курсу і основою для вивчення і дослідження рівнянь з частинними похідними, математичних методів моделювання тощо.

  Мета курсу полягає в тому, щоб студент оволодів необхідними математичними знаннями та методами, які використовуються у процесі вивчення курсу. Розкрити широке застосування диференціальних рівнянь в прикладних задачах та дослідженнях.

  Студент повинен знати формулювання основних означень, понять, теорем, та їх доведення в межах для рівнянь першого та вищих порядків, систем диференціальних, основні методи диференціальних рівнянь та рівнянь першого порядку з частинними похідними.

  Студент повинен вміти застосовувати теоретичний матеріал до розв'язання задач і прикладів, досліджувати на стійкість розв’язки рівнянь та систем,  які пропонуються як у даному курсі, так і в процесі подальшого навчання.

  Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр, прикладна математика.

  6 кредити

  216 годин

  8 години аудиторних

  обов’язкова дисципліна

  3,4 семестр

  70 год – лекції, 35 год – практичні, 111 год – самостійна робота, залік, екзамен.


 • Обчислювальна геометрія та комп'ютерна графіка