• Математичний аналіз (3 семестр - прикладна математика)

  Мета курсу: дати студентам основи знань  з теорії функціональних рядів та послідовностей, в тому числі степеневих рядів та рядів Фур’є; вивчити основні властивості власних та невласних інтегралів, залежних від параметра; сформувати в студентів основні поняття і теоретичні засади інтегрального числення функцій багатьох змінних (криволінійні інтеграли, кратні та поверхневі інтеграли).

  Студент повинен знати: означення основних понять даного курсу (поточково та рівномірно збіжні функціональні послідовності і ряди, степеневі ряди, ряди Фур’є, рівномірно збіжні невласні інтеграли, залежні від параметра, Ейлерові інтеграли, криволінійні, подвійні, поверхневі та потрійні інтеграли), формулювання теорем, основні формули  і правила, які використовуються при дослідженні властивостей сум функціональних рядів, інтегралів, залежних від параметра і обчисленні криволінійних, поверхневих, подвійних і потрійних інтегралів.

  Студент повинен вміти: доводити основні факти з теорії функціональних рядів, інтегралів, залежних ваід параметра, криволінійних та подвійних інтегралів, досліджувати на рівномірну збіжність функціональні ряди та невласні інтеграли, залежні від параметра, розкладати функції в ряд Фур’є, зводити обчислення інтегралів до Ейлерових інтегралів; знаходити криволінійні, подвійні і потрійні інтеграли і застосовувати їх до розв’язування прикладних задач.

 • Диференціальні рівняння є природнім продовженням математичних дисциплін першого курсу і основою для вивчення і дослідження рівнянь з частинними похідними, математичних методів моделювання тощо.

  Мета курсу полягає в тому, щоб студент оволодів необхідними математичними знаннями та методами, які використовуються у процесі вивчення курсу. Розкрити широке застосування диференціальних рівнянь в прикладних задачах та дослідженнях.

  Студент повинен знати формулювання основних означень, понять, теорем, та їх доведення в межах для рівнянь першого та вищих порядків, систем диференціальних, основні методи диференціальних рівнянь та рівнянь першого порядку з частинними похідними.

  Студент повинен вміти застосовувати теоретичний матеріал до розв'язання задач і прикладів, досліджувати на стійкість розв’язки рівнянь та систем,  які пропонуються як у даному курсі, так і в процесі подальшого навчання.

  Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр, прикладна математика.

  6 кредити

  216 годин

  8 години аудиторних

  обов’язкова дисципліна

  3,4 семестр

  70 год – лекції, 35 год – практичні, 111 год – самостійна робота, залік, екзамен.


 • Обчислювальна геометрія та комп'ютерна графіка
 • Мета  курсу: формування у студентів знань з теорії та технологій проектування, побудови й супроводження комп’ютерних мереж ЕОМ, навичок їх використання для створення та експлуатації програмно-апаратних систем для використання в локальних та глобальних  обчислювальних мережах.

  Дисципліна «Комп'ютерні мережі» є логічним продовженням дисциплін «Програмування», «Програмне забезпечення ЕОМ». Знання та уміння, отримані під час вивчення дисципліни, можуть бути використані при вивченні дисциплін «Операційні системи», «Основи захисту інформації  в комп'ютерних мережах», «Технологія розробки розподілених баз даних». У рамках  курсу вивчаються основні поняття мережевих технологій, принципи опису функціювання і структури мережевих технологій у межах моделі OSI, сучасні стеки протоколів.  Опанування такого роду технологій дасть змогу студентам значно розширити область застосування своїх знань для майбутньої професії, а вивчення дисципліни дає основу для використання мережевих можливостей сучасних ОС при роботі в сучасних локальних та глобальних мереж.

  Студент повинен знати: основи інформатики, апаратне й програмне  забезпечення комп'ютера на прикладі операційних систем Windows . Як результат вивчення дисципліни студенти повинні знати: основні поняття мережевих технологій, топології мереж, модель OSI, принципи опису функціювання мережевих технологій у межах моделі OSI, принципи архітектурної побудови (апаратне та програмне забезпечення) сучасних локальних та глобальних мереж, базові технології мереж та їх можливості, сучасні стеки протоколів, принципи побудови та функціювання стеку протоколів TCP/IP.

  Студент повинен вміти: використовувати програмне забезпечення Cisco Packet Tracer (програмний симулятор роботи мережі) при проектуванні середньої за розміром  локальної мереж та налагодження різних мережевих пристроїв для організації  та побудови мережі; використовувати мережеві можливості сучасних ОС; використовувати різні програмні засоби діагностики роботи локальних мереж; налагоджувати та використовувати апаратні засоби при побудові реальних мереж.