•             Фундаментальні знання Computer Science дозволяють швидше вивчати і розуміти нові технології. Цей курс містить практичний вступ до основних ідей, принципів дизайну та аналізу алгоритмів, що являють собою ядро інструментарію сучасних алгоритмів. Акцент буде зроблений на вивченні теоретичних принципів побудови алгоритмів, а також розумінні як і коли застосовувати ті чи інші структури даних. В кожній темі присутнє викладення ідеї алгоритму, обговорення мотивації, теоретичної бази та практичного застосування.

              Курс «Алгоритми і структури даних» – це вступ до фундаментальних технік дизайну та аналізу алгоритмів, включаючи асимпотичний аналіз, алгоритми "розділяй і володарюй, жадібні алгоритми, динамічне програмування, алгоритми на графах, стрічкові та рандомізовані алгоритми, алгоритми пошуку та сортування. Розглядаються такі структури даних як піраміди, черги з пріоритетами, деки, списки з пропусками, декартові дерева, хеш-таблиці, фільтри Блума та збалансовані дерева пошуку.

              Будуть розглянуті тонкощі реалізації алгоритмів мовою С++ з використанням таких парадигм як узагальнене та обєктно-орієнтоване програмування. Кожна тема буде супроводжуватися міні-проектом, в якому студенти реалізовуватимуть практичну задачу. На прикладі відомих алгоритмів, цей курс навчить студентів прийомам мислення, необхідним для розвязування складних задач.

             Лектор досягнув рівня 95% на курсі Стенфордського університету Алгоритми: дизайн та аналіз
  Сертифікат

 • Мета вивчення дисципліни “Комп’ютерна алгебра” — опанувати методи комп’ютерної алгебри, які є найсучаснішим засобом розв’язування математичних задач, і набути практичні навички проведення символьних обчислень.

  Завдання вивчення дисципліни: вивчення цієї дисципліни дасть змогу студентам зрозуміти та засвоїти сучасні методи розробки чисельних і символьних алгоритмів, а також стане підґрунтям для самостійного розв’язування математичних задач.

  Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни: у результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати основні поняття з програмного матеріалу даного курсу; вміти використовувати вивчений матеріал при вирішенні конкретних задач, застосовувати теоретичні знання на практиці.

  Предметом курсу є символьні та числові операції з дисципліни математичного аналізу, лінійної алгебри, диференціальних рівнянь, методів обчислень, аналітичної геометрії.

  Рекомендований рівень попередньої підготовки: навчальний курс базується на знаннях, здобутих при вивченні таких дисциплін, як “Програмування”,  “Математичний аналіз”, “Лінійна алгебра”, “Обчислювальні методи”.

  Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки: бакалавр

  Шифр та назва напряму (спеціальності): 0403 – Прикладна математика,  (6.040301 – Прикладна математика).

  Семестри, в яких читається курс: 6.

  Кількість кредитів – 3.

  Загальна кількість годин – 108  год.

  Кількість годин на тиждень:  3 год. (1 лекц., 2 лаб.).

  Шостий семестр: 108 годин – 18 годин лекцій, 36 годин лабораторних занять,  54 години самостійної роботи.

  Види поточного контролю: усне опитування, проведення самостійних робіт, виконання студентами лабораторних робіт, виконання підсумкового індивідуального завдання.

  Вид підсумкового контролю: 6 семестр – залік.