• Мета курсу полягає в тому, щоб студент оволодів необхідними математичними знаннями та методами, які використовуються у процесі навчання. Розкрити широке застосування диференціальних рівнянь з частинними похідними в прикладних задачах та дослідженнях.

  Студент повинен знати формулювання основних означень, понять, теорем, та їх доведення в межах програми, основні методи диференціальних рівнянь з частинними похідними.

  Студент повинен вміти застосовувати теоретичний матеріал до розв'язання задач і прикладів, які пропонуються як у даному курсі,  так і в процесі подальшого навчання.

  Вивчення дисципліни здійснюється за двома змістовними модулями

  Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки: бакалавр.

  Шифр та назва напряму, спеціальності: прикладна математика, інформатика.

  Кількість кредитів: 3

  Загальна кількість годин: 108, аудиторних – 68, самостійна робота – 40.

  Обов’язкова дисципліна.

  Читається в 5 семестрі.

  Вид підсумкового контролю: екзамен.

 • ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ І МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА  - 2 (7 семестр)

  Мета дисципліни: головною метою курсу є глибоке засвоєння основних методів і принципів теорії ймовірностей і математичної статистики; оволодіння вміннями і навичками будувати статистичні моделі, статистичні оцінки, досліджувати їх властивості.

  У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати основні поняття  теорії ймовірностей і математичної статистики (стохастичний експеримент, простір елементарних подій, класичне означення ймовірності, аксіоматика теорії ймовірностей, умовні ймовірності, граничні теореми, випадкова величина, функція та щільність розподілу, числові характеристики випадкових величин, їх властивості, багатовимірні випадкові величини, закон великих чисел, центральна гранична теорема, ланцюги Маркова, загальні положення теорії випадкових процесів, стохастичний інтеграл, основні поняття та задачі математичної статистики*вміти застосовувати набуті теоретичні знання до розв'язування практичних задач.

 • У курсі “Обчислювальні методи” вивчаються питання побудови, обґрунтування та практичного застосування алгоритмів наближеного розв’язування  різних класів математичних задач. Найбільша увага приділяється фундаментальним розділам числових методів: числовому розв’язуванню систем лінійних алгебраїчних рівнянь і нелінійних рівнянь та систем, інтерполюванню та апроксимації функцій.

 • Бази даних і знань одна із проіесійно оріїнтованих дисциплін. Метою даного предмету познайомити студенітів із  теоретичними основами розробки баз даних, надати можливість отримати практичні навики  у створенні баз даних на прикладі нескладної системи керування базами даних.