• Теорія ймовірностей

 • Інтернет-технології – технології створення та підтримки різноманітних інформаційних ресурсів в мережі Інтернет та інших комп’ютерних мережах.

  Навчальна дисципліна «Основи Internet-технологій» присвячена детальному вивченню мови розмітки гіпертекстових документів HTML та скриптової мови JavaScript.

 • Навчальна програма з курсу «Технології програмування на Java» охоплює теоретичні основи і принципи, а також практичні навички побудови крос-платформених додатків засобами мови програмування Java. Наводиться огляд мови програмування Java, особливості синтаксису; розглядається спадковість й роль інтерфейсів у мові програмування Java, особливості застосування шаблонів проектування, перехоплення виключень, а також такі можливості Java, як анотації та generics. Вивчаються принципи побудови GUI-програм із застосуванням Swing Application Framework, а також поняття сервлетів та JSP-сторінок.

  Self enrolment: Технології програмування на Java
 • Мета викладання дисципліни: ознайомити студентів з основами математичного апарату, необхідного для розв’язування теоретичних і практичних прикладних задач моделювання; розвинути логічне мислення; прищепити вміння самостійно вивчати наукову літературу з дисциплін спеціалізації та її застосувань; підвищити загальний рівень ма­те­ма­тич­ної культури; виробити навики математичних досліджень прикладних питань і вміння пе­ре­вести прикладну задачу на математичну мову; дати студентам основи знань з методів моделювання та розв’язування задач оптимізації; вказати на численні застосування згаданих методів та реалізацію їх на ЕОМ.

  Для її досягнення на основі сучасних методів і прийомів навчання вивчаються основні питання розділів теорії лінійного, нелінійного, опуклого та динамічного програмування; класичні методи оптимізації; оптимізаційні задачі на мережах; елементи опуклого аналізу, сіткового планування та системи масового обслуговування. Значна увага приділяється спеціальним задачам, що зводяться до задач лі­ній­но­го про­гра­му­вання. Тут розглядаються транспортна задача (класична та з обме­жен­ня­ми), теорія матричних ігор та задачі цілочислового прог­ра­му­ван­ня.

  Завдання вивчення дисципліни: навчити студентів вільно оперувати основними поняттями, твердженнями та методами методів оптимізації; розв’язувати практичні завдання з використанням отриманих знань.

  Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дис­цип­ліни: у результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати основні поняття та твердження з програмного матеріалу даного курсу; вміти використовувати вивчений матеріал при розв’язуванні конкретних задач, застосовувати теоретичні знання на практиці.