• Мета викладання дисципліни: Метою та завданнями дисципліни  “ Моделювання жорстких систем” є систематичне вивчення властивостей  жорстких систем диференціальних рівнянь, джерел їх виникнення, алгоритмів їх наближеного розв’язання.

  При побудові адекватних математичних моделей об’єктів та їх чисельному моделюванню виникає проблема із рівномірною збіжністю класичних різницевих схем, що пов’язана із явищем жорсткості математичних задач. Метою курсу є розгляд найбільш поширених алгоритмів розв’язання таких задач, а також обговорення  останніх досягнень в теорії чисельних методів.

  Курс „ Моделювання жорстких систем ” є вибірковим при підготовці бакалаврів напряму підготовки „Інформатика”.

  Завдання вивчення дисципліни: навчити студентів вільно оперувати основними поняттями, твердженнями та властивостями теорії різницевих схем, досліджувати різницеві схеми на стійкість та застосовувати їх до жорстких диференціальних задач.

  Програма курсу передбачає виконання ряду лабораторних робіт. Знання і досвід, які студент повинен одержати у результаті вивчення курсу „ Моделювання жорстких систем ”, будуть корисними в майбутній практичній діяльності студентів при моделюванні на ЕОМ процесів, що описуються диференціальними рівняннями

  Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни: у результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати основні поняття та твердження з програмного матеріалу даного курсу; вміти їх застосовувати  при побудові та дослідженні різницевих схем для розв’язання жорстких диференціальних  задач .

 • Створення Web-сайтів мовою програмування PHP.

 • Ме­тою ку­р­су “Організація і обробка електронної інформації” є  озна­йо­м­лен­ня сту­де­н­тів з найсучаснішими  методами прийняття рішень, засобами обробки табличних даних, таких як фінансово-економічні розрахунки,  робота з базами даних,  програмування для  Microsoft Excel засобами VBA, набуття студентами навиків проведення  різнотипного аналізу економічної інформації.

  Економічні  та виробничі розрахунки, вибір оптимальних варіантів, прийняття рішень – із подібними проблемами часто зіштовхуються робітники різного рівня: від рядових менеджерів до керівників крупних компаній. Нажаль у вітчизняній практиці існує дуже мало прикладів широкого застосування комп`ютерної техніки, програм і алгоритмів автоматизації цього процесу. Існують об`єктивні причини слабкої автоматизації цієї області діяльності, наприклад, складність формалізації процесів і постановка задач у достатньо універсальному формулюванню. В такій ситуації створення програм для широкої аудиторії користувачів стає складним, і частіше всього програми створюються за спеціальними замовленнями урозрахунку на застосування у конкретній організації. Однак подібне рішення проблеми може дозволити собі не кожна організація, так  як вартість подібної розробки може бути достатньо значною і для неї потрібна дуже кваліфікована постановка задачі і ретельний підбір алгоритмів рішення.

  Для приватного підприємця або невеликої фірми хорошою альтернативою спеціалізованим програмам може бути використання стандартних офісних програмних засобів. У електронної таблиці Excel є усі необхідні засоби і можливості для виконання економічних, виробничих, оптимізаційних розрахунків. Деякі можливості, наприклад подубова діаграм і звідних таблиць, є хорошим доповненням обчислювальних засобів. У графічному вигляді інформація сприймається значно легше, тому застосування цих засобів може суттєво полегшити аналіз результатів роботи організації. Деяким користувачам можуть знадобитися різноманітні вбудовані  функції для фінансових обчислень, інженерних та статистичних розрахунків.

  За допомогою Excel легко можна створити засіб рішення конкретної задачі для конкретної організації. Саме індивідуальний підхід до рішення достатньо складних задач і наявність надійних алгоритмів дозволяють одержати рішення швидко і ефективно.

  Застосування Excel має й іншу важливу перевагу: користувач може при необхідності створювати і застосовувати стандартні форми вихідних документів. Крім того, в Excel є потужні інструменти для програмування. За допомогою Excel можна  скласти набір власних засобів для виконання необхідних розрахунків. Такий інструментарій може використовуватися як у  вигляді тимчасового засобу, так і  на тривалий строк.

 • Мета дисципліни – вивчення основних теоретичних концепцій мікроекономіки і макроекономіки та побудованих на їх основі математичних моделей.

  Вивчаючи дисципліну, студенти познайомляться з основними економічними поняттями, які вивчаються у мікроекономіці та макроекономіці, концепціями та механізмами взаємодії економічних суб’єктів. Оволодівши цими знаннями, студенти навчаться використовувати основні принципи побудови та методи досліджень найбільш відомих математичних моделей при розв’язуванні прикладних економіко-математичних задач. Вони використовуватимуть ЕОМ для чисельного розв’язання деяких задач та ілюстрації властивостей величин, показників і параметрів моделей.

  Курс поділено на 3 модулі. Перший  модуль включає розділи мікроекономіки, що стосуються теорії споживання, другий – мікроекономіки, що стосуються теорії виробництва та рівноваги, третій – макроекономіки. Вивчення курсу закінчується складанням заліку. Курс читається у п’ятому семестрі. Вивчення курсу передбачає 108 годин, з них 51 аудиторна (17 лекційних та 34 лабораторних заняття). У тиждень передбачено 1 лекційна та 2 лабораторних години.

 • Мета навчальної дисципліни “Обробка зображень та мультимедіа” є формування в студентів теоретичної бази знань з комп’ютерної графіки, умінь і навичок ефективного використання сучасних технологій у своїй діяльності, що має забезпечити формування у студентів компетентностей; оволодіння студентами методами використання комп’ютерних технологій, вивчення засобів обробки різної мультимедійної інформації за допомогою програм Adobe Photoshop, Corel Draw розгляд основних принципів та методів комп’ютерної графіки, ознайомлення з основними колірними моделями та алгоритмами комп’ютерної графіки, розгляд методів піксельної, векторної та фрактальної графіки, вивчення принципів та методів побудови візуальних сцен на моніторі комп’ютера, методів обробки візуальної та звукової інформації.

  Завдання вивчення дисципліни “Обробка зображень та мультимедіа” є вивчення теоретичних основ, основних інструментальних програмних систем; оволодіння основними прийомами й придбання практичних навичок застосування технічних і програмних засобів. Формування в студентів бази знань, умінь і навичок, необхідних для ефективного використання сучасних мультимедійних технологій у навчально-пізнавальній діяльності; розвиток в студентів уміння самостійно опановувати та раціонально використовувати програмні засоби загального та спеціального призначення. Опанувати навички та прийоми роботи з графічною інформацією за допомогою програм Adobe Photoshop Corel Draw та навички налаштування, конфігурації системи, засвоєння засобів та методів збереження та обробки графічних інформаційних ресурсів для зміни якості та автоматизованого аналізу; вивчення способів та засобів програмного використання мультимедійних інформаційних ресурсів; засвоєння методів організації програмної взаємодії з зовнішніми апаратними мультимедійними засобами.

 • Навчальна програма з курсу «Спеціалізовані мови програмування» охоплює теоретичні основи і принципи, а також практичні навички побудови крос-платформених додатків засобами мови програмування Java. Наводиться огляд мови програмування Java, особливості синтаксису; розглядається спадковість й роль інтерфейсів у мові програмування Java, особливості застосування шаблонів проектування, перехоплення виключень, а також такі можливості Java, як анотації та generics.