• Frontend-розробка Web-додатків.  Курс призначений для тих, хто вже знайомий з синтаксисом, основними можливостями HTML, CSS та JavaScript і бажає  засвоїти технології та практики, що використовуються для побудови клієнтської частини сучасних Web-сайтів.  Протягом курсу будуть розглянуті нові можливості HTML5 та CSS3, динамічна мова стилів LESS, популярна JavaScript-бібліотека JQuery та набір інструментів Twitter Bootstrap. Особлива увага в курсі приділяється питанням взаємодії клієнтської частини додатку з сервером з використанням JavaScript-фреймворку  AngularJS, формату передачі даних JSON, а також архітектурі REST.

  Guest access: Frontend-розробка Web-додатків
 • Даний курс присвячений моделюванню фізичних процесів, які приводять до задач матфізики, при цьому використовується інтегро-інтерполяційний метод, який є досить загальним способом побудови різницевих схем для стаціонарних і нестаціонарних задач з однією чи декількома просторовими змінними для лінійних і нелінійних рівнянь. Цим методом можна отримати збіжні схеми у випадку розривних коефіцієнтів.
 • „Операційні системи”

  Курс розроблений з метою ознайомлення студентів із фундаментальними принципами проектування і реалізації операційних систем, дозволяє ознайомитися з окремими аспектами функціонування операційних систем на практиці. Завданням вивчення дисципліни є сформувати у студентів уявлення про будову та принципи роботи, стан і перспективи розвитку сучасних операційних систем.

  Теоретична частина складається з 16 тем. Вона має традиційну будову і містить наступні розділи: вступ, поняття і реалізація процесів, взаємодія процесів, проблеми взаємоблокувань, організація пам'яті, структура файлової системи, опис системи вводу-виводу, мережі і безпека операційних систем.

  Матеріали практичних занять доповнюють лекційний курс і використовуються для ілюстрації реалізації теоретичних аспектів на прикладі операційної системи UNIX (Linux*. На практиці розглядаються організація процесів, різні способи їхньої взаємодії, пристрій файлової системи, системи вводу-виводу, основи мережного програмування.

  Рекомендований рівень попередньої підготовки – володіння комп'ютером і його внутрішньою будовою на рівні користувача, знання алгоритмічної мови Сі.

  Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни: у результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати основні поняття з програмного матеріалу даного курсу;  вміти використовувати вивчений матеріал при вирішенні конкретних задач, застосовувати теоретичні знання на практиці.

  Дисципліна вільного вибору вищого навчального закладу.

  Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки – бакалавр, напрям0403 – Прикладна математика,  спеціальність 6.040301 – Прикладна математика.

  Семестри, в яких читається курс: 7.

  Кількість кредитів: 2,5 кредити.

  Загальна кількість годин –  90 годин.

  Кількість годин на тиждень:  3 години.

  Сьомий семестр: 90 годин – 17 годин лекцій, 34 годин лабораторних занять, 39 годин самостійної роботи.

  Види поточного контролю: усне опитування, проведення самостійних робіт, виконання студентами лабораторних робіт.

  Види підсумкового контролю: іспит.

 • Метою курсу є детальне вивчення технології створення активних Web-документів за допомогою PHP, а також спільне застосування PHP і MySQL для розробки високоефективних і інтерактивних Web-сайтів з динамічним вмістимим.

  Для досягнення мети передбачається вивчення таких основних розділів: Використання PHP. Технології застосування PHP. PHP і MySQL.