• Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “__Моделювання соціальних, економічних та екологічних процесів__” складена                    відповідно до освітньо-професійної програми підготовки _______магістр___________ напряму __8.040302 – інформатика__(спеціальності)__ 8.04030203соціальна інформатика”.

   

  Предметом вивчення  навчальної дисципліни є ___математичні моделі  соціальних, економічних, екологічних процесів та методи їх дослідження

  Міждисциплінарні зв’язки: __Основи математичного моделювання та системного аналізу, Математичне моделювання природничих процесів, Системи та методи прийняття рішень_____________________________________________________________

   

  Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

  1.  Моделі прийняття рішень у ринковій економіці та страхуванні.

  2.  Моделі демографії, екологічних процесів й організації рекламної кампанії.

   

  1. Мета та завдання навчальної дисципліни

  1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “ Моделювання соціальних, економічних та екологічних процесів ” є  вивчення сучасних математичних моделей  соціально-економічної сфери, підприємництва, екологічних процесів та  методів їх дослідження.

   

  1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни  “ Моделювання соціальних, економічних та екологічних процесів ” є вивчення сучасних математичних моделей  соціально-економічної сфери, підприємництва, екологічних процесів та  методів їх дослідження; побудова розв’язків та їх аналіз._

   

  1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

  знати : оптимізаційні моделі підтримки прийняття рішень у ринковій економіці, рекламної кампанії та страхування, моделі екологічних процесів

  вміти : досліджувати вище зазначенні моделі та робити висновки.

  На вивчення навчальної дисципліни відводиться __162__ години/__4,5__ кредитів ECTS.

 • Дисципліна «Теорія розробки розподілених баз даних» є логічним продовженням дисциплін «Сучасні СКБД», «Операційні системи» та «Програмування». У рамках курсу вивчаються основи мови програмування Ruby, архітектури MVC на прикладі фреймворку Rails, поглиблюються навички при роботі з ОС Linux. Опа­ну­ван­ня такого роду засобів дасть змогу студентам значно розширити область застосування своїх знань для майбутньої професії, а вивчення дисципліни дає основу для засвоєння можливостей використання програмного забезпечення при побудові автоматизованих систем в організаціях різного типу.

 • Еволюція інформаційного суспільства веде до кардинальних змін у сфері виробництва, бізнесу, у соціальній сфері. Говорячи про інформаційне суспільство, мається на увазі не тільки поява оцифрованої інформації та електронних мереж. Трансформацію інформаційного суспільства слід розуміти в більш широкому сенсі, враховуючи соціальне значення таких понять, як інформація, комунікація і знання. Зрозуміти результати технологічних змін можна лише через вивчення соціальних характеристик інформаційного суспільства. Швидкий розвиток інформаційного середовища докорінно змінює структуру зайнятості та працевлаштування, сприяє появі нових професій і робочих місць. Інформаційне суспільство залучає все більше людей - учнів, виробників і споживачів. Люди в усьому світі сподіваються, що нові технології призведуть до здорового способу життя, великим соціальним свободам, зростаючому рівню знань і більш продуктивним методам забезпечення засобів до існування. Інформаційні технології сприяють розвитку у молодого покоління практичних навичок і професійних якостей. Для цього потрібно змінити освітні програми з урахуванням регіонально-значущих цілей і необхідних молодому поколінню практичних навичок. Для успішного розвитку різних сфер бізнесу та промисловості з допомогою інформаційних технологій необхідна реформа освіти, в результаті якої цілі і зміст освіти повинні змінитися відповідно до вимог сучасного суспільства

 • Мета викладання дисципліни: Курс „Диференціально-функціональні рівняння та їх застосування” є вибірковим при підготовці магістрів напряму підготовки „Соціальна інформатика”.

  Завдання вивчення дисципліни: Метою та завданнями дисципліни “Диференціально-функціональні рівняння та їх застосування” є вивчення задач, що пов’язані із існуванням розвязку систем із запізненням, дослідження властивостей їх стійкості та періодичності. Аналіз точних та наближених методів побудови розв’язків.

  Знання і досвід, набуті в цьому курсі, будуть корисними в майбутній практичній діяльності студентів при моделюванні на ЄОМ математичних моделей, що описуються диференціально-функціональними рівняннями.

  Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни: у результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати основні поняття та твердження з програмного матеріалу даного курсу; вміти їх застосовувати  при побудові та дослідженні прикладних процесів, що описуються диференціально-функціональними рівняннями.