• Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “__Моделювання соціальних, економічних та екологічних процесів__” складена                    відповідно до освітньо-професійної програми підготовки _______магістр___________ напряму __8.040302 – інформатика__(спеціальності)__ 8.04030203соціальна інформатика”.

   

  Предметом вивчення  навчальної дисципліни є ___математичні моделі  соціальних, економічних, екологічних процесів та методи їх дослідження

  Міждисциплінарні зв’язки: __Основи математичного моделювання та системного аналізу, Математичне моделювання природничих процесів, Системи та методи прийняття рішень_____________________________________________________________

   

  Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

  1.  Моделі прийняття рішень у ринковій економіці та страхуванні.

  2.  Моделі демографії, екологічних процесів й організації рекламної кампанії.

   

  1. Мета та завдання навчальної дисципліни

  1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “ Моделювання соціальних, економічних та екологічних процесів ” є  вивчення сучасних математичних моделей  соціально-економічної сфери, підприємництва, екологічних процесів та  методів їх дослідження.

   

  1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни  “ Моделювання соціальних, економічних та екологічних процесів ” є вивчення сучасних математичних моделей  соціально-економічної сфери, підприємництва, екологічних процесів та  методів їх дослідження; побудова розв’язків та їх аналіз._

   

  1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

  знати : оптимізаційні моделі підтримки прийняття рішень у ринковій економіці, рекламної кампанії та страхування, моделі екологічних процесів

  вміти : досліджувати вище зазначенні моделі та робити висновки.

  На вивчення навчальної дисципліни відводиться __162__ години/__4,5__ кредитів ECTS.

 • Дисципліна «Теорія розробки розподілених баз даних» є логічним продовженням дисциплін «Сучасні СКБД», «Операційні системи» та «Програмування». У рамках курсу вивчаються основи мови програмування Ruby, архітектури MVC на прикладі фреймворку Rails, поглиблюються навички при роботі з ОС Linux. Опа­ну­ван­ня такого роду засобів дасть змогу студентам значно розширити область застосування своїх знань для майбутньої професії, а вивчення дисципліни дає основу для засвоєння можливостей використання програмного забезпечення при побудові автоматизованих систем в організаціях різного типу.

 • Мета та завдання дисципліниМатематичне моделювання динамічних систем і процесів” полягає у дослід­женні задач, що пов’язані із існуванням розвязку систем із запізненням визначенні властивостей їх стійкості та періодичності. Аналіз точних та наближених методів побудови розв`язків.