• Впорядкування і пошук присутні майже в усіх практичних задачах обробки масивів інформації. При цьому методи впорядкування і пошуку залежать від структури даних. Необхідно аналізувати складні алгоритми і можливість їх реалізації на комп’ютері.

  Мета курсу: вивчення методів організації, обробки і збереження інформації різної структури, аналіз ефективності різних алгоритмів, що реалізовані з використанням сучасних мов програмування, аналіз складності алгоритмів.

  Студент повинен  знати: фундаментальні структури даних, основні методи сортування масивів і файлів, методи пошуку в таблицях та файлах, графи та деревовидні структури даних, елементи математичної логіки та теорії алгоритмів.

  Студент повинен вміти: реалізувати на ПЕОМ методи впорядкування, програмно реалізувати методи пошуку, реалізувати на комп’ютері методи роботи із ускладненими структурами даних, аналізувати алгоритми.

   

 • Суть математичного моделювання полягає в тому, що вихідний реальний об’єкт заміняється математичною моделлю і в подальшому ця модель вивчається з допомогою відповідних алгоритмів. Робота не з самим об’єктом а з моделлю дає можливість відносно швидко і детально вивчати реальні об’єкти. Методологія математичного моделювання бурхливо розвивається і охоплює все нові сфери – від технічних систем до складних економічних, соціальних і природничих систем. Без застосування математичного моделювання ні один технологічний, екологічний чи економічний проект не розглядається. На сьогоднішній день математичне моделювання є неминучою складовою науково-технічного прогресу. Побудова математичних моделей є необхідністю для більшості спеціальних дисципліни.

  Мета дисципліни: вивчення основних теоретичних концепцій та принципів побудови й дослідження класичних математичних моделей базових динамічних процесів природознавства.

  Завдання вивчення дисципліни: сформувати у студентів вміння застосовувати принципи математичного моделювання до дослідження реальних явищ та процесів, що відбуваються в природі.

  Студент повинен знати: методи побудови математичних моделей простіших природничих процесів в екології, біології, газо-гідродинаміці, дифузії й теплообміну та класичні способи якісного дослідження таких моделей.

  Студент повинен вміти: застосовувати класичні принципи моделювання для розробки нових моделей задач природознавства та здійснювати їх дослідження.