Вибрані питання ріманової геометрії
(ВПРГ)

 

 • Мета курсу: дати студентам теоретичні знання та практичні навики даного курсу за такими основними темами:
 • тензорний аналіз;
 • метрика в ріманових просторах;
 • ортогональні репери;
 • геометрія підпросторів.

 

 

 • 7.08.01.01- математика, спеціаліст
 • 2 кредити
 • 72 години (всього)
 • 2 (тижневі аудиторні години)
 • Обов’язкова дисципліна
 • 8– семестр, в якому читається курс
 • 8 семестр – 13 год. лекцій, 13 год. практ. і 46 год. самост.,
 • Іспит у 8 семестрі.

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дис­цип­ліни: у результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати основні по­­няття та твердження з програмного матеріалу даного курсу; вміти ви­ко­рис­то­вувати вивчений матеріал при розв’язуванні конкретних задач, за­сто­со­вувати теоретичні знання на практиці.