Рівняння математичної фізики (пр.мат.+інф., бак., 5сем.)
(Рівняння математичної фізики (пр.мат.+інф., бак., 5сем.))

Мета курсу полягає в тому, щоб студент оволодів необхідними математичними знаннями та методами, які використовуються у процесі навчання. Розкрити широке застосування диференціальних рівнянь з частинними похідними в прикладних задачах та дослідженнях.

Студент повинен знати формулювання основних означень, понять, теорем, та їх доведення в межах програми, основні методи диференціальних рівнянь з частинними похідними.

Студент повинен вміти застосовувати теоретичний матеріал до розв'язання задач і прикладів, які пропонуються як у даному курсі,  так і в процесі подальшого навчання.

Вивчення дисципліни здійснюється за двома змістовними модулями

Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки: бакалавр.

Шифр та назва напряму, спеціальності: прикладна математика, інформатика.

Кількість кредитів: 3

Загальна кількість годин: 108, аудиторних – 68, самостійна робота – 40.

Обов’язкова дисципліна.

Читається в 5 семестрі.

Вид підсумкового контролю: екзамен.