Прикладна математика (екон.мен., бак., 2 сем.)
(Прикладна математика (екон.мен., бак., 2 сем.))

Дисципліна обов’язкова. Вона читається протягом 2-го семестру. Всього годин - 144 ; самостійна робота студента – 78 год. Лекцій – 30 год; практичних занять – 36 год. Види підсумкового контролю: залік .

Дисципліна розподілена на 2 модулі, які відповідають розділам навчальної програми. Кожний модуль поділяється на навчальні елементи, які відповідають за змістом одній темі курсу.


Мета курсу: формування системи теоретичних знань і практичних навичок з основ математичного апарату, основних методів кількісного вимірювання випадковості дії факторів, що впливають на будь-які процеси, засад математичної статистики, яка використовується під час планування, організації та управління виробництвом, оцінювання якості продукції.


Завдання курсу: вивчення основних принципів та інструментацію математичного апарату, який використовується для розв’язування економічних задач, математичних методів систематизації, опрацювання та застосування статистичних даних для наукових та практичних висновків; студент повинен вміти застосовувати на практиці методи знаходження оптимального розв’язку задачі та зробити аналіз розв’язку.

Результатом вивчення дисципліни повинна стати спроможність студентів самостійно опрацьовувати математичну літературу, поглиблювати знання, розвивати логічне мислення, розв’язувати реальні прикладні задачі.