Математичний аналіз (фіз.фіз.+фіз.пф.+фіз.зах., бак., 2 сем.)
(Математичний аналіз (фіз.фіз.+фіз.пф.+фіз.зах., бак., 2 сем)

Мета курсу полягає в тому, щоб на дедуктивній основі, формуванні основних понять, означень, доведення теорем, розкрити глибоку ідею предмета математичного аналізу та його широке застосування в фізичних,  інженерно-технічних дослідженнях, щоб студент зміг користуватися математичними методами в спецкурсах, які готують його як інженера-фізика.

Студент повинен знати формулювання основних понять, означень, доведення теорем тих розділів математичного аналізу, які пропонуються даною програмою, щоб можна було їх використати в інженерно-технічних дослідженнях, користуватися математичними методами в спецкурсах, які готують його як інженера, фізика.

Студент повинен вміти застосовувати теоретичний матеріал для розв’язання як теоретичних так і практичних задач .

Дисципліна обов’язкова. Вона читається протягом 1-го та 2-го семестрів на першому курсі. Всього годин у другому семестрі – 198 годин; аудиторних – 90 год; самостійна робота студента – 108  год. У тому числі: лекцій – 54 год; практичних занять – 36 год; модульні контрольні роботи – 2 год.

Вид підсумкового контролю: екзамен.