Математика для економістів (екон.марк., бак., 1 сем.)
(Математика для економістів (екон.марк., бак., 1 сем.))

Дисципліна обов’язкова. Вона читається протягом 1-го семестру. Всього годин - 252 ; самостійна робота студента – 152 год. Лекцій – 32 год; практичних занять – 68 год. Види підсумкового контролю: екзамен .

Дисципліна розподілена на 2 модулі, які відповідають розділам навчальної програми. Кожний модуль поділяється на навчальні елементи, які відповідають за змістом одній темі курсу.


Мета курсу: формування системи теоретичних знань і практичних навичок з основ математичного апарату, основних методів кількісного вимірювання випадковості дії факторів, що впливають на будь-які процеси, засад математичної статистики, яка використовується під час планування, оцінювання якості продукції, системного аналізу економічних структур та технологічних процесів.


Завдання курсу: вивчення основних принципів та інструментарію математичного апарату, який використовується для розв’язування економічних задач, математичних методів систематизації, опрацювання та застосування статистичних даних для наукових та практичних висновків.