Економетрика (ГФ)
(Економетрика)

Для студентів напряму 6.050209 – менеджмент організацій

Мета викладання дисципліни. Розкриття понять і методів мате­ма­тич­ного моделювання соціально-економічних систем і процесів.

Мета та основні завдання дисципліни. Розкриття понять і методів мате­ма­тич­ного моделювання соціально-економічних систем і процесів. При цьому ос­новна увага звертається на вміння створювати математичні моделі задач, які зустрічаються в різних областях практики, а також на аналіз і осмислення роз­рахунків (розв’язків), що одержуються при розв’язуванні даних мате­ма­тич­них моделей. 

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни. Студент повинен вміти поставити задачу, вибрати математичну мо­дель, яка описує цю задачу, застосувати певний метод для її розв’язування, а та­кож зробити правильний висновок і дати відповідне тлумачення розв’язку.

Методи викладання та навчання: лекції та практичні заняття.

Лектор: к. ф.-м. н. Лукашів Т.О.

Екзамен (3 семестр).