Інформатика та комп'ютерна техніка
(Інформатика та комп'ютерна техніка)

Інформатика та комп'ютерна техніка

  • Мета і завдання курсу полягає у забезпеченні ґрунтовного засвоєння теоретичних і практичних розділів курсу інформатика та комп’ютерна техніка, сприяти формуванню навичок у застосуванні основних методів роботи з обчислювальною технікою, загальних відомостей про побудову персонального комп’ютера та його обслуговування, про розповсюджені користувальницькі програми, що працюють у середовищі Windows. Крім того студенти повинні не тільки знати основні поняття та твердження програмного матеріалу, але й уміло їх застосовувати до розв’язання задач, які зустрічаються на практиці за обраною спеціальністю. Програма курсу інформатика та комп’ютерна техніка передбачає виконання ряду лабораторних робіт, що утворюють у сукупності лабораторний практикум. Знання, які студент повинен одержати у результаті вивчення курсу інформатика та комп’ютерна техніка, відіграють важливу роль у процесі його навчання в університеті. Вони необхідні для вивчення загальнотеоретичних і спеціальних дисциплін.
  • Бакалавр, 0504 – Туризм, 050401 – Міжнародний туризм
  • 6 кредитів
  • 216 годин (всього)
  • 4  (тижневі аудиторні години), 68 год. - аудиторних
  • Обов’язкова дисципліна
  • 3 – семестр, в якому читається курс
  • 3 семестр – 32 год. лекцій, 30 год. лаб., 6 год. індивідуальних, 148 год. сам.
  • Іспит