Інформатика та програмування
(Інформатика та програмування)

Для студентів напряму підготовки 6.040201 "Математика" (перший-другий курс).

Мета дисципліни — вивчення теоретичних основ інформатики, основ програмування, прикладних систем програмування (текстові редактори,електронні таблиціСУБД*, комп'ютерних мереж, набуття навичок застосування комп'ютерних систем та мови програмування Pascal, середовища програмування Delphi при розв'язанні прикладних задач.

Вивчаючи дисципліну, студенти вивчатимуть основи інформатики та обчислювальної техніки, набуватимуть знання про апаратне та програмне забезпечення комп'ютерних систем, алгоритмізацію завдань, програмування й підготовку завдань для їх подальшої реалізації на ЕОМ, ознайомляться із системами обробки інформації.

Студенти набудуть практичних навичок для роботи з середовищем програму­вання Delphi, операційною системою Windows, офісним пакетом Mi­cro­soft Office (Word, Excel, Access*, вмітимуть працювати у локальній (Intranet* та глобальній (Internet* комп'ютерній мережі.

Студенти повинні знати основи інформатики (поняття алгоритму, основні структури алгоритму, алгоритмізація завдань*, логічну схему функціонування ЕОМ, апаратне й програмне (базове, системне, службове та прикладне* забезпечення комп'ютера на прикладі операційної системи Windows та пакета Microsoft Office, елементи мови Паскаль (класифікація даних, структура програми, вирази та операції, оператори,  структуровані типи даних, процедури і функції, модулі, файлові типи, покажчики й динамічні структури даних, графічні режими роботи, стандартні графічні процедури і функції*, основи об'єктно-зорієнтованого програмування, отримати навики програмування в середовищі Delphi (загальна характеристика, бібліотеки класів, створення багатовіконного інтерфейсу, динамічні прийоми програ­му­вання, побудова власних компонентів, графіка*.

Студенти повинні вміти працювати в операційній системі Windows,  викори­сто­ву­вати засоби роботи в локальній мережі та в мережі Internet, користуватися можливостями про­грамного забезпечення для реалізації приклад­них завдань за допомогою текстового редактора Microsoft Word, електронних таблиць Microsoft Excel, системи управління ба­зами даних Microsoft Access, застосовувати набуті теоретичні знання для побудови  навчальних програм та програмних продуктів з використанням середовища програмування Delphi у консольному режимі та за допо­могою візуальних технологій програмування.

Вивчення даної навчальної дисципліни повинно проводитися у тісному взаємозв’язку з навчальними дисциплінами “Практикум на ЕОМ”, “Обчислю­вальна практика”.