Комп'ютерна графіка
(Комп'ютерна графіка)

Курс – 3.
Семестр – 6.
Годин – 162 (36 лк, 18 лаб, 108 сам. роб.)
Год. на тиждень – 3.
Кредитів – 4.5.
Вибіркова.

Мета дисципліни – ознайомити студентів з основними поняттями су­­час­ної ком­­­п’ютер­ної графіки, методами аналізу, синтезу, пе­рет­во­рен­ня і збе­ре­жен­ня гра­фіч­них зоб­ражень су­час­ним гра­фіч­ним прик­ладним програмним забез­пе­чен­ням, ма­те­матич­ни­ми принципами по­будови базових алгоритмів ком­п’ю­тер­ної графіки, основними за­собами системи програмування Delphi реалізації най­прос­тіших ал­го­рит­мів синтезу і перетворення зоб­ражень в опе­раційних сис­темах сі­мейства Windows.