Вища математика (фіз.сист.+фіз.рад.+фіз.тех., бак., 6 сем.)
(Вища математика (фіз.сист.+фіз.рад.+фіз.тех., бак., 6 сем.))

Дисципліна обов’язкова. Вона читається протягом 6-го семестру на третьому курсі скороченої форми навчання. Всього годин - 243; аудиторних – 140год; самостійна робота студента – 103 год. У тому числі: лекцій – 70 год; практичних занять – 70 год; модульні контрольні роботи – 3 год. Види підсумкового контролю: екзамен в 6 семестрі.Мета курсу полягає в тому, щоб на дедуктивній основі, формуванні основних понять, означень, доведення теорем, розкрити глибоку ідею предмета диференціального числення та його широке прикладання в інтегрально-технічних дослідженнях, щоб студент зміг користуватися математичними методами в спецкурсах, які готують його як інженера.

Дисципліна розподілена на 3 модулів, які відповідають розділам навчальної програми. Кожний модуль поділяється на навчальні елементи, які відповідають за змістом одній темі курсу. Три модулі вивчаються у 6-му семестрі.

Завдання курсу:

Студент повинен знати формулювання основних понять, означень, доведення теорем тих розділів вищої математики, які пропонуються даною програмою, щоб можна було їх використати в інженерно-технічних дослідженнях, користуватися математичними методами в спецкурсах, які готують його як інженера.

Студент повинен вміти застосовувати теоретичний матеріал для розв’язання як теоретичних так і практичних задач з аналітичної геометрії, лінійної алгебри, математичного аналізу, диференціальних рівнянь, теорії функції комплексної змінної та рівняння математичної фізики.