Математична економіка
(Математична економіка)

Для студентів напрямів 6.080102 – статистика, 6.040301 – прикладна математика

Мета викладання дисципліни. Дисципліна присвячена вивченню дослідження економічних проблем формально-математичними методами. Моделі економічних процесів базуються на аксіомах, висновки виводяться з цих аксіом за допомогою дедукційних методів. Математичні моделі дозволяють формулювати економічні теорії строго і у загальній формі.

Мета та основні завдання дисципліни. Вивчення основних теоретичних концепцій мікроекономіки і макроекономіки та побудованих на їх основі математичних моделей.

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни. Вивчаючи дисципліну, студенти познайомляться з основними економічними поняттями, які вивчаються у мікроекономіці (моделями поведінки споживача, діяльності фірми, загальної теорії рівноваги) та макроекономіці. Оволодівши цими знаннями, студенти навчаються використовувати основні принципи побудови та методи досліджень найбільш відомих математичних моделей при розв’язуванні прикладних економіко – математичних задач. Вони використовуватимуть ЕОМ для чисельного розв’язання деяких задач та ілюстрацій властивостей величин, показників і параметрів моделей. Студенти повинні знати основні економічні поняття, які вивчаються у мікроекономіці (моделями поведінки споживача, діяльності фірми, загальної теорії рівноваги) та макроекономіці. Студенти повинні вміти використовувати основні принципи побудови та методи досліджень найбільш відомих математичних моделей при розв’язуванні прикладних економіко – математичних задач, використовувати ЕОМ для чисельного розв’язання деяких задач та ілюстрацій властивостей величин, показників і параметрів моделей.

Методи викладання та навчання: лекції та лабораторні заняття.

Лектор: к. ф.-м. н. Лукашів Т.О.