Методи обчислень
(Методи обчислень)

Курс – 4.
Семестр – 7.
Годин – 108 (36 лк, 18 практ., 18 лаб., 36 сам. роб.)

Год. на тиждень – 4.
Кредитів – 3.
Обов'язкова.

Мета дисципліни: навчити студентів методам та алгоритмам роз­в’я­зання ре­альних задач великої розмірності, за допомогою таких ма­тематичних мо­де­лей, як: системи лі­ній­них алгебраїчних рівнянь, сис­теми нелінійних ал­геб­ра­їч­них та трансцендентних рівнянь, сис­теми звичайних диференціальних  рів­нянь і рівнянь в частинних по­хід­них, обчислення ба­гатократних інтегралів, по­будова інтер­по­ля­цій­них многочленів Лагранжа, інтер­по­лю­ван­ня функцій ком­плек­сної змінної.

Навчити студентів методам статистичного моделювання розв’язан­ня вище­зга­даних математичних задач великої розмірності, коли кла­сичні детермі­но­вані методи не пра­цю­ють.