Зображення геометричних фігур у просторі
(ЗГФуП)

Зображення геометричних фігур у просторі

Навчальна дисципліна “Зображення геометричних фігур у просторі” входить до циклу вибіркових дисциплін навчального плану для ОКР “Спеціаліст” спеціальності “Математика”. Перелік питань, що ввійшли до робочої програми, дозволяє забезпечити ґрунтовне засвоєння теорії і методики побудови зображення плоских (вписаних та описаних многокутників) і просторових фігур у геометрії та побудов плоских перерізів просторових фігур;  сприяти формуванню навичок у застосуванні теоретичних знань до доведень теорем та розв’язування позиційних і метричних задач на побудову у стереометрії та планіметрії; правильному використанню основних властивостей паралельного проектування до розв’язування задач як на доведення, так і на побудову.

  • Галузь знань: фізико-математичні науки – 0402
  • Спеціальність 7.040201 – Математика
  • ОКР – спеціаліст
  • 4,5 кредити
  • 162 години (всього)
  • 2л + 2пр  (тижневі аудиторні години у семестрі)
  • Вибіркова дисципліна
  • 9 – семестр, в якому читається дисципліна
  • 9 семестр – 34 год. лекцій, 34 год. практ. і 94 год. самост.
  • Іспит