Вища математика (гео.еко+біо.еко+хім.еко, бак., 1 сем.)
(Вища математика (гео.еко+біо.еко+хім.еко, бак., 1 сем.))

Дисципліна обов’язкова. Вона читається протягом 1-го семестру. Всього годин - 144 ; самостійна робота студента – 78 год. Лекцій – 30 год; практичних занять – 32 год. Види підсумкового контролю: екзамен .

Дисципліна розподілена на 2 модулі, які відповідають розділам навчальної програми. Кожний модуль поділяється на навчальні елементи, які відповідають за змістом одній темі курсу.

Мета курсу: формування у студентів базових математичних знань для вирішення завдань у професійній діяльності, вмінь аналітичного мислення та математичного формулювання задач, що виникають у процесі управління; вивчення основ теорії ймовірностей як математичної науки, що вивчає закономірності випадкових явищ.


Завдання курсу: набуття студентами знань з основних розділів вищої математики, доведення основних теорем, формування початкових умінь:

– виконання дій над векторами, матрицями, обчислення визначників;

– розв’язування систем лінійних рівнянь;

– дослідження форм і властивостей прямих та площин, кривих і поверхонь другого порядку;

– знаходження границі ступенево-показникових функцій;

– дослідження функції за допомогою диференціального числення;

– здійснення інтегральних числень;

– дослідження числових та ступеневих рядів;

– розв’язування диференціальних рівнянь першого та вищого порядків.