Аналітична геометрія та лінійна алгебра (фіз.фіз.+фіз.пф.+фіз.зах., бак., 1 сем.)
(Аналітична геометрія та лінійна алгебра (фіз.фіз.+фіз.п)

Метою даної навчальної дисципліни є забезпечення глибокої матема-тичної підготовки студентів І-го курсу фізичних спеціальностей. Вона є основою успішного оволодіння математичним апаратом, без якого не можна підготувати фізика-фахівця.

Студент повинен знати основні поняття, означення, властивості об’єктів, які вивчає дана дисципліна, вільно оперувати основними формулами.

Студент  повинен вміти застосувати теоретичний матеріал до розв’язання задач, які пропонуються в даній дисципліні, а також виникають в процесі навчання і потребують знань з цієї дисципліни.

Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр, фізика, прикладна фізика, фізика твердого тіла, захист інформації.

4,5 кредитів

179 годин

5 годин аудиторних

обов’язкова дисципліна

І семестр

51 год – лекції, 34 год – практичні, 94 год – самостійна робота, екзамен.