Проектування Баз даних у ІС
(Проектування Баз даних у ІС)

Курс – III.

Семестр –1.

Годин – 129 (18 лк,  34 лаб, 77 сам. роб.)

Год. на тиждень – 3 (1Л+2Лб).

Кредитів – 4.

Спецкурс.

Мета дисципліни

  • вивчення теоретичних основ і принципів побудови сучасних та перспективних обчислювальних машин, основ програмування, прикладних систем програмування (електронні табличні процесори, бази даних та СУБД), а також набуття вміння орієнтуватися в комп’ютерних мережах;
  • ознайомлення студентів з інформаційними системами баз даних, їх типами, способами організації даних, аспектами проектування та управління, а також основами комп'ютерної технології бухгалтерського обліку.

Бази даних є інформаційною моделлю деякої системи, яка розміщена на машинних носіях. Робота з базами даних здійснюється за допомогою системи керування базами даних.

Предмет навчальної дисципліни — система засобів автоматизації обробки та використання економічної інформації. Вивчаючи дисципліну, студенти вивчатимуть основи інформатики та обчислювальної техніки; набуватимуть уявлення про архітектуру, технічне та програмне забезпечення комп’ютерних систем; про алгоритмізацію, програмування  й підготовку завдань для їх подальшої реалізації на ЕОМ; ознайомляться з системами обробки економічної інформації, з методами запровадження діалогу при вирішенні конкретних завдань; вмітимуть користуватися можливостями програмного забезпечення для реалізації прикладних завдань, розрахованих на конкретного споживача; набуватимуть навичок програмування з використанням прикладних систем програмування для персональних ЕОМ.

Навчання проводиться у формі лекцій і лабораторних занять із застосуванням ПЕОМ. Вивчення дисципліни дає основу для засвоєння можливостей використання комп’ютерної техніки в спеціальних методах вивчення й аналізу інформації з питань статистики та економіки.

Завдання дисципліни: Студенти повинні знати — основні вимоги до організації баз даних, способи організації діалогу людини з інформаційною системою, знати основні оператори, команди, функції мови СУБД, алгоритми та принципи комп'ютерної бухгалтерії, а також

  • Уміти — проектувати бази даних інформаційних систем, складати програми керування базами даних, які дають змогу створювати, редагувати, переглядати, модифікувати, копіювати, сортувати та індексувати бази даних, формувати та друкувати необхідні звіти.