Сучасні ймовірнісні задачі оптимального керування та їх реалізація на ПК
(СЙЗОК)

Для студентів напряму 8.080102 – Статистика

Мета викладання дисципліни. Ознайомити студентів із оптимізаційними методами дослідження стохастичних динамічних систем, ос­нов­ними поняттями, методологією, методиками практичного застосування за допомогою сучасного програмного забезпечення на ЕОМ. 

Мета та основні завдання дисципліни. Ознайомити студентів із оптимізаційними методами дослідження стохастичних динамічних систем.

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни. У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати основні поняття теорії стійкості розв’язків стохастичних диференціальних рівнянь, постановку задачі стабілізації для таких систем,  задачі оптимального керування для стохастичних дифузійних систем диференціально-функціональних рівнянь; уміти застосовувати методики до розв'язання практичних задач з викори­станням сучасного програмного забезпечення.

Методи викладання та навчання: лекції, лабораторні заняття.

Лектор: к. ф.-м. н. Лукашів Т.О.

Екзамен (9 семестр).