Теорія ймовiрностей і математична статистика_2
(Теорія ймовiрностей і математична статистика_2)

ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ І МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА  - 2 (7 семестр)

Мета дисципліни: головною метою курсу є глибоке засвоєння основних методів і принципів теорії ймовірностей і математичної статистики; оволодіння вміннями і навичками будувати статистичні моделі, статистичні оцінки, досліджувати їх властивості.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати основні поняття  теорії ймовірностей і математичної статистики (стохастичний експеримент, простір елементарних подій, класичне означення ймовірності, аксіоматика теорії ймовірностей, умовні ймовірності, граничні теореми, випадкова величина, функція та щільність розподілу, числові характеристики випадкових величин, їх властивості, багатовимірні випадкові величини, закон великих чисел, центральна гранична теорема, ланцюги Маркова, загальні положення теорії випадкових процесів, стохастичний інтеграл, основні поняття та задачі математичної статистики*вміти застосовувати набуті теоретичні знання до розв'язування практичних задач.