Фінансова математика
(ФМ)

Для студентів напрямів 6.080102 – статистика, 6.040301 – прикладна математика

Мета викладання дисципліни. Дисципліна присвячена вивченню основ фінансових обчислень, методики вимірювання та оцінки параметрів фінансових операцій, побудови та дослідження математичних процесів та явищ, а також застосування теоретичних знань на практиці при розв’язуванні конкретних фінансових задач. 

Мета та основні завдання дисципліни. Вивчення основ фінансових обчислень, методики вимірювання та оцінки параметрів фінансових операцій.

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни. У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати дискретну і неперервну теорію простих і складних процентів; номінальні та ефективні процентні ставки, дисконтування, номінальні та ефективні ставки дисконту, сучасну і майбутню вартість суми грошей; теорію фінансових рент; моделі потоку двосторонніх платежів і методи аналізу проектів капіталовкладень, а також методи обліку інфляції. Студенти повинні вміти застосовувати набуті знання до розв'язування різноманітних задач фінансової діяльності установ і підприємств, застосовуючи сучасні комп'ютерні інформаційні технології. 

Методи викладання та навчання: лекції, практичні та лабораторні заняття.

Лектор: к. ф.-м. н. Лукашів Т.О.

Екзамен (6 семестр).