Математичні моделі природничих процесів
(МMПП)

Даний курс присвячений моделюванню фізичних процесів, які приводять до задач матфізики, при цьому використовується інтегро-інтерполяційний метод, який є досить загальним способом побудови різницевих схем для стаціонарних і нестаціонарних задач з однією чи декількома просторовими змінними для лінійних і нелінійних рівнянь. Цим методом можна отримати збіжні схеми у випадку розривних коефіцієнтів.