Моделювання соціальних, економічних та екологічних процесів
(МСЕЕП)

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “__Моделювання соціальних, економічних та екологічних процесів__” складена                    відповідно до освітньо-професійної програми підготовки _______магістр___________ напряму __8.040302 – інформатика__(спеціальності)__ 8.04030203соціальна інформатика”.

 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є ___математичні моделі  соціальних, економічних, екологічних процесів та методи їх дослідження

Міждисциплінарні зв’язки: __Основи математичного моделювання та системного аналізу, Математичне моделювання природничих процесів, Системи та методи прийняття рішень_____________________________________________________________

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1.  Моделі прийняття рішень у ринковій економіці та страхуванні.

2.  Моделі демографії, екологічних процесів й організації рекламної кампанії.

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “ Моделювання соціальних, економічних та екологічних процесів ” є  вивчення сучасних математичних моделей  соціально-економічної сфери, підприємництва, екологічних процесів та  методів їх дослідження.

 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни  “ Моделювання соціальних, економічних та екологічних процесів ” є вивчення сучасних математичних моделей  соціально-економічної сфери, підприємництва, екологічних процесів та  методів їх дослідження; побудова розв’язків та їх аналіз._

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати : оптимізаційні моделі підтримки прийняття рішень у ринковій економіці, рекламної кампанії та страхування, моделі екологічних процесів

вміти : досліджувати вище зазначенні моделі та робити висновки.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться __162__ години/__4,5__ кредитів ECTS.