Комп'ютерна алгебра
(КА)

Мета вивчення дисципліни “Комп’ютерна алгебра” — опанувати методи комп’ютерної алгебри, які є найсучаснішим засобом розв’язування математичних задач, і набути практичні навички проведення символьних обчислень.

Завдання вивчення дисципліни: вивчення цієї дисципліни дасть змогу студентам зрозуміти та засвоїти сучасні методи розробки чисельних і символьних алгоритмів, а також стане підґрунтям для самостійного розв’язування математичних задач.

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни: у результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати основні поняття з програмного матеріалу даного курсу; вміти використовувати вивчений матеріал при вирішенні конкретних задач, застосовувати теоретичні знання на практиці.

Предметом курсу є символьні та числові операції з дисципліни математичного аналізу, лінійної алгебри, диференціальних рівнянь, методів обчислень, аналітичної геометрії.

Рекомендований рівень попередньої підготовки: навчальний курс базується на знаннях, здобутих при вивченні таких дисциплін, як “Програмування”,  “Математичний аналіз”, “Лінійна алгебра”, “Обчислювальні методи”.

Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки: бакалавр

Шифр та назва напряму (спеціальності): 0403 – Прикладна математика,  (6.040301 – Прикладна математика).

Семестри, в яких читається курс: 6.

Кількість кредитів – 3.

Загальна кількість годин – 108  год.

Кількість годин на тиждень:  3 год. (1 лекц., 2 лаб.).

Шостий семестр: 108 годин – 18 годин лекцій, 36 годин лабораторних занять,  54 години самостійної роботи.

Види поточного контролю: усне опитування, проведення самостійних робіт, виконання студентами лабораторних робіт, виконання підсумкового індивідуального завдання.

Вид підсумкового контролю: 6 семестр – залік.