Мережні операційні системи
(МОС)

Пояснювальна записка до курсу

Мета викладання дисципліни: опанування студентом фундаментальних концепцій і практичних рішень, що лежать в основі сучасних мережних операційних систем.

Для досягнення мети передбачається вивчення таких основних розділів:

Мережеві операційні системи. Основні характеристики. Встановлення кількох операційних систем на один ПК. Основні команди ОС Linux. Робота із файловими системами. Налаштування  мережі. Служба  імен доменів. Використання  протоколу FTP та SMB для обміну файлами. Web-сервер  Apache. X-сервери  Linux Xfree86 та XOrg.

Завдання вивчення дисципліни: навчити студентів вільно оперувати основними поняттями сучасних мережних операційних систем та застосовувати набуті знання на практиці.

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни: у результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати основні поняття з програмного матеріалу даного курсу;  вміти використовувати вивчений матеріал при вирішенні конкретних задач, застосовувати теоретичні знання на практиці.

Рекомендований рівень попередньої підготовки – володіння комп'ютером і його внутрішньою будовою на рівні користувача, знання алгоритмічної мови Сі та принципів функціонування операційних систем.

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки: бакалавр

Шифр та назва напряму (спеціальності): 0403 – Прикладна математика,  (6.040301 – Прикладна математика).

Семестри, в яких читається курс: 8.

Кількість кредитів – 2.

Загальна кількість годин – 72 год.

Кількість годин на тиждень:  3 год. (1 лекц., 2 лаб.).

Восьмий семестр: 72 години – 13 годин лекцій, 26 годин лабораторних занять, 33 годин самостійної роботи.

Види поточного контролю: усне опитування, проведення самостійних робіт, виконання студентами лабораторних робіт.

Вид підсумкового контролю: 8 семестр – залік.