Комп'ютерний практикум
(KP)

Мета викладання дисципліни “Комп‘ютерний практикум” — підготувати майбутніх спеціалістів до ефективного використання сучасної комп’ютерної техніки в процесі розв’язування фахових завдань.

Завдання вивчення дисципліни: сформувати у студентів уявлення про пристрої та принципи роботи ПК, стан і перспективи розвитку комп’ютерної техніки та програмного забезпечення, вміння та навички роботи з сучасним прикладним програмним забезпеченням.

Предметом  навчальної дисципліни є:

 • апаратне забезпечення засобів обчислювальної техніки;
 • програмне забезпечення засобів обчислювальної техніки;
 • засоби взаємодії апаратного й програмного забезпечення;
 • засоби взаємодії людини з апаратним і програмним забезпеченням.

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни

Студент повинен знати:

 • Апаратне та програмне забезпечення ПК.
 • Призначення і типи операційних систем  та їх сервісних оболонок.
 • Засоби автоматизованого обслуговування ПК.
 • Системи обробки інформації.
 • Засоби захисту інформації та програмних продуктів.
 • Мультимедійні технології.
 • Технології використання комп’ютерних мереж.

Студент повинен вміти:

 • Вибрати потрібне апаратне і програмне забезпечення ПК.
 • Створити потрібне робоче середовище при користуванні ОС WINDOWS.
 • Створити текстовий документ, таблицю, графічний документ.
 • Користуватися мультимедійними програмами.
 • Вміти подорожувати  мережею INTERNET.
 • Користуватися засобами  автоматизованої обробки документів.

Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки: бакалавр

Шифр та назва напрямів: 6.010201 – “Фізичне виховання”, 6.010203 – “Здоров’я людини”.

Семестри, в яких читається курс: 3.

Кількість кредитів – 2.

Загальна кількість годин – 72 год.

Третій семестр: 72 години – 6 годин лекцій, 28 годин лабораторних занять, 38 годин самостійної роботи.

Види поточного контролю: усне опитування, проведення самостійних робіт, виконання студентами лабораторних робіт.

Вид підсумкового контролю: 3 семестр – залік.