Операційні системи
(ОС)

„Операційні системи”

Курс розроблений з метою ознайомлення студентів із фундаментальними принципами проектування і реалізації операційних систем, дозволяє ознайомитися з окремими аспектами функціонування операційних систем на практиці. Завданням вивчення дисципліни є сформувати у студентів уявлення про будову та принципи роботи, стан і перспективи розвитку сучасних операційних систем.

Теоретична частина складається з 16 тем. Вона має традиційну будову і містить наступні розділи: вступ, поняття і реалізація процесів, взаємодія процесів, проблеми взаємоблокувань, організація пам'яті, структура файлової системи, опис системи вводу-виводу, мережі і безпека операційних систем.

Матеріали практичних занять доповнюють лекційний курс і використовуються для ілюстрації реалізації теоретичних аспектів на прикладі операційної системи UNIX (Linux*. На практиці розглядаються організація процесів, різні способи їхньої взаємодії, пристрій файлової системи, системи вводу-виводу, основи мережного програмування.

Рекомендований рівень попередньої підготовки – володіння комп'ютером і його внутрішньою будовою на рівні користувача, знання алгоритмічної мови Сі.

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни: у результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати основні поняття з програмного матеріалу даного курсу;  вміти використовувати вивчений матеріал при вирішенні конкретних задач, застосовувати теоретичні знання на практиці.

Дисципліна вільного вибору вищого навчального закладу.

Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки – бакалавр, напрям0403 – Прикладна математика,  спеціальність 6.040301 – Прикладна математика.

Семестри, в яких читається курс: 7.

Кількість кредитів: 2,5 кредити.

Загальна кількість годин –  90 годин.

Кількість годин на тиждень:  3 години.

Сьомий семестр: 90 годин – 17 годин лекцій, 34 годин лабораторних занять, 39 годин самостійної роботи.

Види поточного контролю: усне опитування, проведення самостійних робіт, виконання студентами лабораторних робіт.

Види підсумкового контролю: іспит.