Аналіз даних
(Аналіз даних)

Задачі аналізу емпіричних даних займають центральне місце при проведенні експериментальних досліджень в будь-якій області знань. Аналіз даних складає алгоритмічну основу автоматизованих систем (САПР, АСУП, АСУТП та ін.). Метою та завданнями дисципліни є систематичне вивчення задач, що пов’язані із етапами обробки даних, побудовою та оцінкою математичних моделей експериментальних даних, застосування сучасних ППП обробки  статистичних даних на комп’ютері.

У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: знання про основні теоретичні і практичні принципи, форми, методи, прийоми прогнозування із застосуванням ЕОМ; уміння застосовувати статистичні методи при моделюванні на ЕОМ різноманітних прикладних процесів та аналізі експериментальних даних.

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями