Вища математика (архітектура)
(Вища математика (архітектура))

Мета викладання дисципліни: ознайомити студентів з основами математичного апарату, необхідного для розв’язування теоретичних і практичних прикладних фізичних та інженерних задач; розвинути логічне мислення; прищепити вміння самостійно вивчати наукову літературу з математики та її застосувань; підвищити загальний рівень математичної культури; виробити навики математичних досліджень прикладних питань і вміння перевести прикладну задачу на математичну мову; дати студентам основи знань з аналітичної геометрії, лінійної і векторної алгебри, диференціального та інтегрального числення функцій однієї та багатьох змінних; теорії числових рядів, звичайних диференціальних рівнянь та рівнянь з частинними похідними; вказати на численні застосування математики в проектних та архітектурно–будівельних розрахунках.
Для її досягнення на основі сучасних методів і прийомів навчання вивчаються основні питання теорії дійсних чисел, границь послідовностей та функцій, властивостей неперервних функцій, диференціальне та інтегральне числення функцій однієї та багатьох змінних, основні методи інтегрування, основні формули інтегрального числення та іх фізичний зміст, числові та функціональні ряди, а також основи аналітичної геометрії та лінійної алгебри, диференціальних рівнянь, теорії ймовірностей і математичної статистики.
Курс вищої математики  є базовим при підготовці спеціалістів напряму підготовки “архітектура”.
Завдання вивчення дисципліни: навчити студентів вільно оперувати основними поняттями та твердженнями аналітичної геометрії, лінійної та векторної алгебри, диференціального числення функцій однієї та багатьох змінних, інтегрального числення функцій однієї змінної; теорії числових та степеневих рядів, розв’язувати практичні завдання з використанням отриманих знань.
Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни: у результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати основні поняття та твердження з програмного матеріалу даного курсу; вміти використовувати вивчений матеріал при розв’язуванні конкретних задач, застосовувати теоретичні знання на практиці.