Вища математика (будівництво 5 семестр)
(Вища математика (б5))

Курс вищої математики  є базовим при підготовці спеціалістів напряму підготовки 6.060101 “Будівництво”. Вона викладається для студентів ос­віт­ньо-кваліфікаційного рівня підготовки бакалавр протягом перших двох семестрів їх навчання у вищому навчальному закладі. Дисципліна є нормативною і є базовою для вивчення інших нормативних дисциплін та дисциплін спеціалізації.

Мета викладання дисципліни: ознайомити студентів з основами математичного апарату, необхідного для розв’язування теоретичних і практичних прикладних фізичних та інженерних задач; розвинути логічне мислення; прищепити вміння самостійно вивчати наукову літературу з математики та її застосувань; підвищити загальний рівень ма­те­ма­тич­ної культури; виробити навики математичних досліджень прикладних питань і вміння пе­ре­вести прикладну задачу на математичну мову; дати студентам основи знань з ана­лі­тич­ної геометрії, лінійної і векторної алгебри, диференціального та інтегрального чис­лен­ня функцій однієї  та багатьох змінних, диференціальних рівнянь; вказати на численні застосування математики в про­ектних та архітектурно–будівельних розрахунках.

Для її досягнення на основі сучасних методів і прийомів навчання вивчаються основні питання теорії дійсних чисел, границь послідовностей та функцій, властивостей неперервних функцій, диференціальне та інтегральне числення функцій однієї та багатьох змінних, основні методи інтегрування, основні формули інтегрального числення та іх фізичний зміст; , основи аналітичної геометрії та лінійної алгебри; теорія числових та степеневих рядів; дифе­рен­ціальні рівняння; теорії ймовірностей.

Завдання вивчення дисципліни: навчити студентів вільно оперувати основними поняттями та твердженнями аналітичної геометрії, лінійної та векторної алгебри, дифе­рен­ціального числення функцій однієї та багатьох змінних, інтегрального числення функ­цій однієї змінної, розв’язувати практичні завдання з використанням отриманих знань.

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дис­цип­ліни: у результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати основні поняття та твердження з програмного матеріалу даного курсу; вміти використовувати вивчений матеріал при розв’язуванні конкретних задач, застосовувати теоретичні знання на практиці.

На вивчення курсу відводиться 486 годин протягом двох семестрів (221 год. у 5 семестрі та 265 год. у 6 семестрі для скороченої форми навчання), з них у 5 семестрі на лекції – 51 год., на прак­тич­ні – 34 год., на самостійну ро­боту студентів –  136 год, у 6 семестрі на лекції – 72 год.,на практичні – 36 год., на самостійну роботу студентів – 157 год. На тиждень виділена 5 год. (3 лекц., 2 практ.) у п’ятому семестрі і 6 год. (4 лекц., 2 практ.) у шостому семестрі, кількість кре­ди­тів  –  13 = 6 + 7 (по семестрах).  Вид підсумкового контролю: у 5 семестрі залік і у 6 семестрі іспит.