Вища математика (ІТФ ІІ)
(Вища математика (ІТФ 2 семестр))

Мета навчальної дисципліни – ознайомити студентів з основами мате­ма­тич­ного апарату, необхідного для розв’язування теоретичних і практичних інженерно-технічних задач, розвинути їх логічне мислення, прищепити вміння самостійно вивчати наукову літе­ра­туру з математики та її застосувань, підвищити загальний рівень математичної культури студентів та виробити навики математичних досліджень прикладних питань і закласти фундамент для математичного моделювання фізико-технічних процесів.

Студент повинен знати: основні поняття в межах нормативних програм із курсу “Вища математика” з розділів лінійної алгебри, аналітичної геометрії, математичного аналізу та диференціальних рівнянь.

Студент повинен вміти: розв’язувати типові задачі та доводити основні факти із зазначених розділів вищої математики, а також застосовувати набуті знання при дослід­женні простіших фізико-технічних процесів.

Навчання проводиться у формі лекцій та практичних занять.

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки – бакалавр.