Вища математика (туризм)
(Вища математика (туризм))

Курс вищої математики  є базовим при підготовці спеціалістів напряму підготовки 6.020107 “Туризм”. Вона викладається для студентів ос­віт­ньо-ква­лі­фі­ка­ційного рівня підготовки бакалавр протягом першого семестру їх навчання у ви­що­му навчальному закладі. Дисципліна є нормативною і є базовою для вивчення ін­ших нормативних дисциплін та дисциплін спеціалізації.

Мета викладання дисципліни: ознайомити студентів з основами ма­те­матичного апарату, необхідного для розв’язування теоретичних і практичних прикладних фізичних та інженерних задач; розвинути логічне мислення; прищепити вміння самостійно вивчати наукову літературу з математики та її застосувань; підвищити загальний рівень ма­те­ма­тич­ної культури; виробити навики математичних досліджень прикладних питань і вміння пе­ре­вести прикладну задачу на математичну мову; дати студентам основи знань з ана­лі­тич­ної геометрії, ліній­ної і векторної алгебри, диференціального та інтегрального чис­лен­ня функцій од­нієї  змінної; вказати на численні застосування математики в географії та туризмі.

Для її досягнення на основі сучасних методів і прийомів навчання вивчаються основні питання теорії дійсних чисел, границь послідовностей та функцій, властивостей неперервних функцій, диференціальне та інтегральне числення функцій однієї змінної, основні методи інтегрування, основні формули інтегрального числення та іх фізичний зміст, числові та функціональні ряди, а також основи аналітичної геометрії та лінійної алгебри.

Завдання вивчення дисципліни: навчити студентів вільно оперувати ос­нов­ни­ми поняттями та твердженнями аналітичної геометрії, лінійної та векторної ал­гебри, дифе­рен­ціального числення функцій однієї та багатьох змінних, ін­тег­раль­но­го числення функ­цій однієї змінної, числовіта функціональні ряди, роз­в’я­зувати практичні завдання з використанням отриманих знань.

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дис­цип­ліни: у результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати основні поняття та твердження з програмного матеріалу даного курсу; вміти використовувати вивчений матеріал при розв’язуванні конкретних задач, застосовувати теоретичні знання на практиці.

На вивчення курсу відводиться 108 годин протягом одного семестру (3 семестр для ско­росеної форми начання, зних  на лекції – 30год., на прак­тич­ні – 17 год., інші види робіт – 4 год., на самостійну ро­боту студентів –  40 год. На тиждень виділена 3 год. (2 лекц., 1 практ.), кількість кре­ди­тів  –  3. Вид підсумкового конт­ро­лю: у 1 семестрі  іспит.

Передбачаються такі форми контролю: конспект лекції, усне опитування, ви­ко­нан­ня домашнього завдання, письмове розв’язування задач. Як засоби діаг­нос­ти­ки перед­ба­че­но написання самостійних та контрольних робіт, домашньої конт­роль­ної роботи та про­ве­де­ня колоквіуму.