Вступ до теорії ймовірсті (соціологи 2 семестр)
(Вступ до ТІ (соціологи))

Дисципліна “Вступ до теорії ймовірностей” є базовою при підготовці спеціалістів напряму підготовки 6.030101 “Соціологія”. Вона викладається для студентів ос­віт­ньо-ква­лі­фі­ка­ційного рівня підготовки бакалавр протягом другого та третього семестрів їх навчання у ви­що­му навчальному закладі. Дисципліна є вибірковою  і є базовою для вивчення ін­ших нормативних дисциплін та дисциплін спеціалізації.

Мета викладання дисципліни: ознайомити студентів з основами ма­те­ма­тич­ного апарату, необхідного для розв’язування теоретичних і практичних прик­лад­них задач соціології; розвинути логічне мислення; прищепити вміння самос­тій­но вивчати наукову літературу з математики та її застосувань; підвищити загальний рівень математичної культури; виробити навики математичних досліджень прикладних питань соціології та статистики і вміння перевести прикладну задачу на ма­те­ма­тич­ну мову; дати студентам основи знань з лінійної і векторної алгебри, аналітичної геометрії, диференціального та інтегрального числення функцій однієї змінної; елементів комбінаторики та теорії ймовірностей, вказати на численні застосування ма­те­ма­ти­ки в соціологічних дослідженнях та моделюванні і описі навколишнього се­редовища.

Для її досягнення на основі сучасних методів і прийомів навчання вив­ча­ють­ся основні питання теорії дійсних чисел, границь, влас­тивостей неперервних функцій, диференціальне числення функцій однієї змінної, інтегровність функцій однієї змінної та основні методи інтегрування, основні формули інтегрального числення, основи аналітичної геометрії та лінійної алгебри, а також елементи комбінаторики, теорії ймовірностей та випадкових величин.

Завдання вивчення дисципліни: навчити студентів вільно оперувати основними поняттями та твердженнями розділів лінійної алгебри, аналітичної геометрії, ди­ференціального та  інтегрального числення функцій однієї змінної, комбінаторики, теорії ймо­вір­нос­тей та випадкових велих величин; розв’язувати практичні завдання соціології та ститистики з використанням отриманих знань.

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни: у результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати основні поняття та твердження з програмного матеріалу даного курсу; вміти використовувати вивчений матеріал при розв’язуванні конкретних задач, застосовувати теоретичні знання на практиці.

На вивчення курсу відводиться 180 годин протягом двох семестрів (2 і 3 семестри), зних  у ІІ семестрі : на лекції – 18 год., практичні – 18 год., на са­мос­тій­ну роботу студентів –  54 год.; у ІІІ семестрі: на лекції – 17 год., практичні – 17 год., на самостійну роботу студентів –  56 год. На тиждень виділено 2 год. (1 лекц., 1 практ.), кількість кре­ди­тів  –  5 (по 2,5 у другому і третьому семестрах). Вид під­сум­кового конт­ро­лю: у двох семестрах заліки.

Передбачаються такі форми контролю: конспект лекції, усне опитування, ви­ко­нан­ня домашнього завдання, письмове розв’язування задач. Як засоби діаг­нос­ти­ки перед­ба­че­но написання самостійних та контрольних робіт, домашньої конт­роль­ної роботи.