Основи інформатики та прикладної лінгвістики
(OIPL)

Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки – бакалавр
Шифр та назва напряму – 6.020303 -Філологія.

Кількість кредитів –  2.
Загальна кількість годин –72.
Кількість годин на тиждень –2 год.
Відведено: на лекції – 17 год., на лабораторні – 17 год., на са­мос­тій­ну роботу студентів –  38 год.
Вид підсумкового контролю: залік.

Дисципліна обов´язкова.

Читається в I семестрі.

Лектор: Маценко В.Г., канд. ф.-м.н., доцент