Інформатика та програмування (для географів 1 семестр)
(Інформатика та програмування (для географів 1 семестр))

Стрімкий розвиток комп’ютерної техніки і її різноманітного програмного забезпечення – це одна з характерних прикмет сучасного періоду розвитку суспільства. Технології, основним компонентом яких є комп’ютер, проникають практично в усі сфери людської діяльності. Відбувається перехід до інформаційних технологій, тобто до широкого застосування комп’ютерів і програмного забезпечення у виробництві, управлінні, науці, освіті, медицині, торгівлі, банківській справі тощо. Ключем до оволодіння багатьма сучасними перспективними спеціальностями є уміння користуватися комп’ютером.

Предметом вивчення основ інформатики та обчислювальної техніки є засоби комп'ютерної техніки, формалізація і алгоритмізація сучасних інформаційних процесів.

Вивчаючи дисципліну, студенти оволодіють основами інформатики і обчислювальної техніки; знайомляться з системами обробки інформації, з методами ведення діалогу при рішенні конкретних задач; вміють користуватися можливостями програмного забезпечення для реалізації прикладних завдань, розрахованих на конкретного споживача.

Навчання проводиться у формі лекцій та лабораторних занять з використанням персональних ЕОМ.

Вивчення дисципліни дає основу для засвоєння можливостей використання комп'ютерної техніки в спеціальних методах вивчення і аналізі інформації.

 

Мета, завдання

Основною метою викладання дисципліни «Інформатика і програмування» є формування у майбутніх спеціалістах сучасного рівня інформаційної і комп'ютерної культури, отримання практичних навиків роботи на сучасній комп'ютерній техніці і використання сучасних інформаційних технологій для вирішення різноманітних завдань в практичній діяльності за фахом. Вивчення теоретичних основ і принципів побудови сучасних обчислювальних машин, основ програмування, прикладних систем програмування (текстові редактори, електронні таблиці, СКБД), а також набути вміння орієнтуватися в комп’ютерній мережі.

Завданням вивчення курсу «Інформатика і програмування» є теоретична і практична підготовка майбутніх фахівців. Отримані знання, вміння та навички дадуть змогу стати досвідченим користувачем персональних комп’ютерів, знавцем сучасних інформаційних технологій, закладуть основи інформаційної культури, які будуть достатніми для самостійного освоєння нових програмних засобів і ефективного використання персональних комп’ютерів в майбутньому.

 

Компетенції, якими повинен оволодіти студент після вивчення курсу

Вивчаючи дисципліну студенти засвоять основи інформатики та обчислювальної техніки, набуватимуть знання про архітектуру, технічне та програмне забезпечення комп’ютерних систем, про алгоритмізацію завдань, програмування й підготовку завдань для їх подальшої реалізації на ЕОМ, ознайомляться із системами обробки економічної інформації, з методами запровадження діалогу при вирішенні конкретних завдань, вмітимуть користуватися можливостями програного забезпечення для реалізації прикладних задач, набуватимуть навичок програмування з використанням прикладних систем програмування для ПЕОМ.