Інформатика та програмування (для географів 2 семестр)
(Інформатика та програмування (для географів 2 семестр))

Мета, завдання

Основною метою викладання дисципліни «Інформатика і програмування» є формування у майбутніх спеціалістах сучасного рівня інформаційної і комп'ютерної культури, отримання практичних навиків роботи на сучасній комп'ютерній техніці і використання сучасних інформаційних технологій для вирішення різноманітних завдань в практичній діяльності за фахом. Вивчення теоретичних основ і принципів побудови сучасних обчислювальних машин, основ програмування, прикладних систем програмування (текстові редактори, електронні таблиці, СКБД), а також набути вміння орієнтуватися в комп’ютерній мережі.

Завданням вивчення курсу «Інформатика і програмування» є теоретична і практична підготовка майбутніх фахівців. Отримані знання, вміння та навички дадуть змогу стати досвідченим користувачем персональних комп’ютерів, знавцем сучасних інформаційних технологій, закладуть основи інформаційної культури, які будуть достатніми для самостійного освоєння нових програмних засобів і ефективного використання персональних комп’ютерів в майбутньому.

 

Компетенції, якими повинен оволодіти студент після вивчення курсу

Вивчаючи дисципліну студенти засвоять основи інформатики та обчислювальної техніки, набуватимуть знання про  архітектуру, технічне та програмне забезпечення комп’ютерних систем, про алгоритмізацію завдань, програмування й підготовку завдань для їх подальшої реалізації на ЕОМ, ознайомляться із системами обробки економічної інформації, з методами запровадження діалогу при вирішенні конкретних завдань, вмітимуть користуватися можливостями програного забезпечення для реалізації прикладних задач, набуватимуть навичок програмування з використанням прикладних систем програмування для ПЕОМ.