Математичне моделювання природничих процесів
(ММПП)

Суть математичного моделювання полягає в тому, що вихідний реальний об’єкт заміняється математичною моделлю і в подальшому ця модель вивчається з допомогою відповідних алгоритмів. Робота не з самим об’єктом а з моделлю дає можливість відносно швидко і детально вивчати реальні об’єкти. Методологія математичного моделювання бурхливо розвивається і охоплює все нові сфери – від технічних систем до складних економічних, соціальних і природничих систем. Без застосування математичного моделювання ні один технологічний, екологічний чи економічний проект не розглядається. На сьогоднішній день математичне моделювання є неминучою складовою науково-технічного прогресу. Побудова математичних моделей є необхідністю для більшості спеціальних дисципліни.

Мета дисципліни: вивчення основних теоретичних концепцій та принципів побудови й дослідження класичних математичних моделей базових динамічних процесів природознавства.

Завдання вивчення дисципліни: сформувати у студентів вміння застосовувати принципи математичного моделювання до дослідження реальних явищ та процесів, що відбуваються в природі.

Студент повинен знати: методи побудови математичних моделей простіших природничих процесів в екології, біології, газо-гідродинаміці, дифузії й теплообміну та класичні способи якісного дослідження таких моделей.

Студент повинен вміти: застосовувати класичні принципи моделювання для розробки нових моделей задач природознавства та здійснювати їх дослідження.