Моделювання жорстких систем
(Моделювання жорстких систем)

Мета викладання дисципліни: Метою та завданнями дисципліни  “ Моделювання жорстких систем” є систематичне вивчення властивостей  жорстких систем диференціальних рівнянь, джерел їх виникнення, алгоритмів їх наближеного розв’язання.

При побудові адекватних математичних моделей об’єктів та їх чисельному моделюванню виникає проблема із рівномірною збіжністю класичних різницевих схем, що пов’язана із явищем жорсткості математичних задач. Метою курсу є розгляд найбільш поширених алгоритмів розв’язання таких задач, а також обговорення  останніх досягнень в теорії чисельних методів.

Курс „ Моделювання жорстких систем ” є вибірковим при підготовці бакалаврів напряму підготовки „Інформатика”.

Завдання вивчення дисципліни: навчити студентів вільно оперувати основними поняттями, твердженнями та властивостями теорії різницевих схем, досліджувати різницеві схеми на стійкість та застосовувати їх до жорстких диференціальних задач.

Програма курсу передбачає виконання ряду лабораторних робіт. Знання і досвід, які студент повинен одержати у результаті вивчення курсу „ Моделювання жорстких систем ”, будуть корисними в майбутній практичній діяльності студентів при моделюванні на ЕОМ процесів, що описуються диференціальними рівняннями

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни: у результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати основні поняття та твердження з програмного матеріалу даного курсу; вміти їх застосовувати  при побудові та дослідженні різницевих схем для розв’язання жорстких диференціальних  задач .