Основи інформатики (філ-рел)
(Основи інформатики (філ-рел))

Мета дисципліни — вивчення теоретичних основ і принципів побудови сучасних обчислювальних машин, основ програмування, прикладних систем програмування (текстові редактори, електронні таблиці, СКБД), а також набути вміння орієнтуватися в комп'ютерній мережі.

Вивчаючи дисципліну, студенти вивчатимуть основи інформатики та обчислювальної техніки, набуватимуть уявлення про архітектуру, технічне та програмне забезпечення комп'ютерних систем, про алгоритмізацію завдань, програмування й підготовку завдань для їх подальшої реалізації на Е0М, ознайомляться із системами обробки економічної і соціальної інформації, з методами запровадження діалогу при вирішенні конкретних завдань: вмітимуть користуватися можливостями програмного забезпечення для реалізації прикладних задач, набуватимуть навичок програмування з використанням прикладних систем програмуван­ня для персональних ЕОМ.

Навчання проводиться у формі лекцій і лабораторних занять із застосуванням персональних ЕОМ.

Вивчення дисципліни дає основу для засвоєння можливостей використання комп'ютерної техніки в спеціальних методах вивчення та аналізу інформації з різноманітних питань соціології.

Курс поділено на 4 модулі. Вивчення курсу в кінці першого і другого семестрів закінчується двома підсумковими модулями у вигляді заліку та іспиту. Вивчення курсу включає 216 годин, з них 104 години аудиторних.