Техніка користування ПЕОМ (2 семестр)
(Техніка користування ПЕОМ (2 семестр))

Основною метою дисципліни «Техніка користування ЕОМ» є формування у майбутніх спеціалістах сучасного рівня інформаційної і комп'ютерної культури, отримання практичних навиків роботи на сучасній комп'ютерній техніці і використання сучасних інформаційних технологій для вирішення різноманітних завдань в практичній діяльності за фахом.

Завданням курсу «Техніка користування ЕОМ» є теоретична і практична підготовка майбутніх фахівців з таких питань:

  • Програмне забезпечення сучасних інформаційних систем і тенденції його розвитку.
  • Технологія обробки текстових документів.
  • Технологія створення, редагування і форматування електронних таблиць і діаграм в середовищі MS Excel.
  • Технологія створення, редагування і форматування баз даних в середовищі MS Access.
  • Технологія роботи у всесвітній комп'ютерній мережі Інтернет.

 

Компетенції, якими повинен оволодіти студент після вивчення курсу

Вивчаючи дисципліну, студенти вивчатимуть основи інформатики та обчислювальної техніки, набуватимуть уявлення про архітектуру, технічне та програмне забезпечення комп'ютерних систем, про алгоритмізацію завдань, програмування й підготовку завдань для їх подальшої реалізації на ЕОМ, ознайомляться із системами обробки економічної і соціальної інформації, з методами запровадження діалогу при вирішенні конкретних завдань: вмітимуть користуватися можливостями програмного забезпечення для реалізації прикладних задач, набуватимуть навичок програмування з використанням прикладних систем програмування для персональних ЕОМ.